VOP Karta výhod

Möbelix SK s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 35903414, zapísaná v obchodnom

registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 33432/B

 

Všeobecné obchodné podmienky pre Kartu výhod:

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1.Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky vystavenia a

spôsob používania Karty výhod spoločnosti Möbelix SK s.r.o., so sídlom Rožňavská 32, 821

04 Bratislava, IČO: 35903414, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,

oddiel Sro, vložka č. 33432/B (ďalej aj „Möbelix“) pri realizácii nákupov v obchodnej sieti

Möbelix. Karta výhod (ďalej aj „Karta“) je použiteľná podľa týchto VOP v sieti všetkých

predajní spoločnosti Möbelix na území celej SR.

 

2. Vydanie Karty

2.1. Kartu poskytne Möbelix na základe požiadania zákazníka v niektorej zo svojich predajní,

na základe žiadosti o vystavenie tejto Karty na predtlačenom formulári, alebo bude

zákazníkovi zaslaná poštou v prípade registrácie cez internetovú stránku www.mobelix.sk.

Žiadosť podaná v predajni musí byť riadne vyplnená a podpísaná a podaná v niektorej z

predajní spoločnosti Möbelix. Kartu vystaví a bude spravovať Möbelix. Kartu vydáva

držiteľovi vždy príslušná obchodná prevádzka Möbelix, resp. bude zaslaná poštou na

zákazníkom uvedenú adresu.

2.2. Žiadateľom môže byť fyzická aj právnická osoba. Žiadateľom – fyzickou osobou môže

byť iba osoba staršia ako 18 rokov a plne spôsobilá na právne úkony. Žiadateľom môže byť aj

fyzická osoba – podnikateľ, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť na základe platného

povolenia na výkon činnosti (živnostenský list, licencia, koncesia a pod.).

2.3. Möbelix má právo žiadosť o vystavenie Karty odmietnuť, pričom k jej odmietnutiu

nesmie dôjsť z diskriminačných dôvodov. Möbelix je oprávnený odmietnuť vystavenie Karty

aj v prípade, ak držiteľovi Karty bola v minulosti takáto Karta vystavená a z dôvodu

porušenia podmienok jej používanie zo strany Möbelix obmedzené alebo zakázané, alebo

Karta zrušená.

2.4. Držiteľom Karty sa rozumie osoba, ktorej meno a priezvisko, resp. obchodné meno je

uvedené v žiadosti o jej vystavenie (ďalej iba „Držiteľ Karty“).

 

3. Poskytovanie výhod

3.1. Za každých 10,- Eur nákupnej hodnoty pripíše Möbelix Držiteľovi Karty 1 bonusový

bod. Zúčtovacím obdobím je aktuálny kalendárny rok (1.1.-31.12.), pričom Držiteľovi karty

bude informácia o zúčtovaní zaslaná najneskôr do konca februára nasledujúceho

kalendárneho roka. V prípade založenia Karty v priebehu daného kalendárneho roku začína

zúčtovacie obdobie plynúť dňom založenia Karty a končí 31.12. daného kalendárneho roku.

Zákazníci, ktorí v zúčtovacom období dosiahnu minimálnu hranicu 50 bodov, budú odmenení

nasledovne:

1) počet bodov k 31.12. 50 až 99 – zákazník dostane poukážku na nákup tovaru v hodnote 10

Eur,

2) počet bodov k 31.12. 100 až 199 – zákazník dostane poukážku na nákup tovaru v hodnote

20 Eur,

3) počet bodov k 31.12. 200 a viac – zákazník dostane poukážku na nákup tovaru v hodnote

50 Eur.

Möbelix SK s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 35903414, zapísaná v obchodnom

registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 33432/B

Platnosť poukážok je limitovaná a je uvedená na poukážkach. Hodnota uvedená na

poukážkach sa nevypláca v hotovosti. Za nevyčerpanú hodnotu poukážky nebudú vrátené

peniaze a jej nevyčerpaná hodnota sa neprevádza do ďalšieho obdobia. Pri uplatnení

poukážok je zákazník povinný predložiť aj Kartu, ku ktorej sa poukážka vzťahuje

Detailný rozpis bodov nezasiela Möbelix ako súčasť zúčtovania, ale je možné ho zaslať

Držiteľovi karty na základe písomnej žiadosti. Počet bodov sa vždy počíta za aktuálny

kalendárny rok, nie kumuláciou predchádzajúcich kalendárnych rokov. Möbelix má právo v

prípade podozrenia zo zneužitia Karty žiadať od Držiteľa Karty, aby predložil doklady o

realizovaných nákupoch. Preplatenie bonusových bodov do peňažnej formy je vylúčené.

3.2. Nárok na poskytnutie výhody uplatňuje Držiteľ Karty, pričom je povinný Kartu

predložiť. Möbelix môže poskytované výhody kedykoľvek meniť, obmedziť, nahradiť inými,

alebo úplne zrušiť. Držiteľ Karty bude o takýchto zmenách informovaný oznámením

zverejneným na internetovej stránke Möbelix a v predajniach Möbelix.

3.3 Pre započítanie nákupu na Kartu musí byť Karta predložená pri pokladni pred začatím

pokladničnej operácie (pred nablokovaním tovaru). Zamestnanci predajne nie sú povinní

upozorniť Držiteľa Karty, aby predložil Kartu pred nablokovaním tovaru. V priebehu

pokladničnej operácie, ani po jej ukončení nie je možné dodatočne priznať hodnotu takto

uskutočneného nákupu v prospech Karty.

3.4. Použitie Karty zároveň s inými kartami pre kumuláciu bonusov, zliav alebo akýchkoľvek

iných poskytovaných výhod vzťahujúcich sa k použitiu týchto kariet je vylúčené.

 

4. Ďalšie ustanovenia

4.1.Karta je neprenosná a je majetkom Möbelix, ktorý môže kedykoľvek požadovať jej

vrátenie späť. Möbelix má právo kedykoľvek zrušiť platnosť Karty, najmä v prípadoch

dôvodného podozrenia z falšovania údajov, manipulácie s evidenciou nákupov alebo

porušenie podmienok čerpania výhod vyplývajúcich z Karty, alebo v prípade jej nahradenia

iným vernostným programom alebo v prípade zrušenia vernostného programu bez náhrady.

4.2. Stratu a krádež Karty je Držiteľ Karty povinný bezodkladne oznámiť v ktorejkoľvek

predajni Möbelix na hlavných informáciách. Na základe žiadosti centrála Möbelix vystaví

duplikát Karty, ktorý bude Držiteľovi Karty zaslaný poštou do 60 dní od podania žiadosti na

poslednú známu adresu Držiteľa Karty.

4.3. Zmenu adresy, mena a priezviska a ďalších osobných údajov uvedených v žiadosti o

vystavenie Karty je Držiteľ Karty povinný uskutočniť v ktorejkoľvek predajni Möbelix na

hlavných informáciách, na iným spôsobom oznámenú zmenu údajov nie je Möbelix povinný

prihliadať a za platnú sa považuje posledná známa adresa Držiteľa Karty, uvedená v žiadosti

o vydanie Karty. Zmenu Držiteľa Karty je možné vykonať na základe písomnej žiadosti,

prílohou ktorej je písomný súhlas pôvodného Držiteľa Karty.

4.4. Držiteľ Karty môže zmluvný vzťah s Möbelix kedykoľvek ukončiť písomnou

výpoveďou na predajni, kde bola karta založená. Držiteľ Karty je povinný Kartu pri podaní

žiadosti o zrušenie Karty odovzdať. Na základe tejto žiadosti bude Karta zrušená do 60 dní

odo dňa podania žiadosti. Prípadné nároky z Karty budú zúčtované ku dňu podania žiadosti o

zrušenie Karty.

4.5. Möbelix si ponecháva právo na skvalitnenie alebo zmeny výhod, poskytovaných

prostredníctvom Karty alebo s ňou spojených, rovnako ako možnosť dočasného prerušenia

načítania bonusových bodov na Kartu v prípade okolností spočívajúcich vo vyššej moci alebo

z technických dôvodov.

Möbelix SK s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 35903414, zapísaná v obchodnom

registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 33432/B

 

5. Spracovanie osobných údajov

5.1. Na základe súhlasu s členstvom v spoločnosti Möbelix je obchodná spoločnosť Möbelix

SK, s. r. o., so sídlom Rožňavská 32, Bratislava, PSČ 821 04, IČO: 35 903 414 (ďalej len

„Möbelix“) v súlade s ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

oprávnená spracúvať osobné údaje člena karty výhod vernostného programu spoločnosti

Möbelix uvedené na prihláške a údaje o jeho nákupných zvyklostiach počas celej doby

trvania členstva vo vernostnom programe spoločnosti Möbelix.

5.2. Osobné údaje zákazníkov (žiadateľov o vydanie karty výhod) sú spracovávané v rozsahu

uvedenom na prednej strane Karty výlučne za účelom poskytovania výhod pre držiteľov

kariet spoločnosti Möbelix. V prípade, že má zákazník záujem o budúce zasielanie zvláštnych

ponúk tovaru určeného pre rôzne vekové skupiny spotrebiteľov popr. o zasielanie

narodeninových poukážok, môže v žiadosti o vydanie karty výhod uviesť tiež svoj dátum

narodenia a mená a dátumy narodenia svojich detí.

Voliteľným bonusom člena vernostného programu spoločnosti Möbelix je možnosť získať

novinky a obchodné ponuky zasielané e- mailom. Obchodná spoločnosť Möbelix bude

členom vernostného programu zasielať novinky iba v prípade ak dá člen vernostného

programu spoločnosti Möbelix dobrovoľný súhlas. V prípade ak si nebude člen vernostného

programu spoločnosti Möbelix želať zasielanie noviniek týkajúcich sa vernostného programu,

môže tento súhlas kedykoľvek odvolať.

5.3. Poskytnutie všetkých osobných údajov zákazníkom je dobrovoľné, poskytnuté osobné

údaje budú spracované výlučne spoločnosťou Möbelix. Osobné údaje poskytnuté členom

vernostného programu spoločnosti Möbelix budú poskytnuté iným prevádzkovateľom, tretím

stranám a sprostredkovateľom výlučne v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, t.j.

subjektom spolupracujúcim s obchodnou spoločnosťou Möbelix na vernostnom programe,

ktorými sú spoločnosti patriace do koncernu Möbelix, reklamné agentúry, tlačiarenské

spoločnosti, zasielateľské spoločnosti a pod., pričom môže dôjsť k cezhraničnému prenosu

osobných údajov člena vernostného programu spoločnosti Möbelix v rámci Európskej únie.

Aktuálny zoznam týchto subjektov je zverejnený na webových stránkach www.mobelix.sk.

V prípade, ak dôjde k doplneniu alebo zmene zoznamu subjektov podľa predchádzajúcej vety

tohto bodu, členovia vernostného programu spoločnosti Möbelix budú o tejto zmene

bezodkladne informovaní na webových stránkach obchodnej spoločnosti Möbelix kde bude

vždy uverejnený aktuálny zoznam subjektov.

5.4. Členstvo vo vernostnom programe spoločnosti Möbelix zanikne ak člen nebude tri roky

aktívne využívať členskú kartu. Ochrana osobných údajov člena vernostného programu

spoločnosti Möbelix sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom

práva člena vernostného programu spoločnosti Möbelix ako dotknutej osoby v zmysle zákona

o ochrane osobných údajov upravuje najmä § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Člen vernostného programu spoločnosti

Möbelix ako dotknutá osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov má právo na

základe písomnej žiadosti vyžadovať od obchodnej spoločnosti Möbelix ako prevádzkovateľa

informácie o tom či spracúva jej osobné údaje v informačnom systéme vernostného programu

spoločnosti Möbelix, o zdroji z ktorého získal jej osobné údaje, zoznam spracúvaných

osobných údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov

vedených v informačnom systéme vernostného programu spoločnosti Möbelix, likvidáciu

osobných údajov ak účel spracúvania skončil, blokovanie jej osobných údajov a ďalšie práva

uvedené v § 28 ods. 1. Osobné údaje, ktoré člen vernostného programu spoločnosti Möbelix

poskytne musia byť pravdivé, za ich nepravdivosť zodpovedá člen vernostného programu

spoločnosti Möbelix. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je člen vernostného

Möbelix SK s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 35903414, zapísaná v obchodnom

registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 33432/B

programu spoločnosti Möbelix povinný o ich zmene bezodkladne informovať obchodnú

spoločnosť Möbelix.

5.5.Zákazník svojim podpisom na žiadosti o vydanie karty výhod vyhlasuje, že vyššie

uvedeným informáciám porozumel a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov

uvedených v žiadosti o vydanie Karty vyššie uvedeným spôsobom. Zároveň vyhlasuje, že bol

poučený o existencií práv dotknutej osoby v súlade s platnou právnou úpravou.

 

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Žiadateľ svojím podpisom na žiadosti o vydanie Karty uznáva platnosť týchto VOP. VOP

sú umiestnené v predajniach Möbelix.

6.2. Möbelix má právo VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť, prípadne úplne nahradiť

novými. Vzťah medzi Möbelix a Držiteľom Karty sa riadi vždy aktuálnym znením VOP,

ktoré je uverejnené v každej predajni Möbelix alebo na webových stránkach

www.mobelix.sk.

6.3. Zmeny a doplnky týchto VOP Möbelix vždy zverejní v sieti všetkých Möbelix predajní

na území celej SR a ich písomný text bude voľne dostupný na hlavných informáciách v

predajniach Möbelix.

6.4. Prípady a situácie neupravené týmito VOP sa riadia platnými právnymi predpismi.

6.5. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 23.10.2017.

 

 

VOP platné od 01.01.2017

 

Aktuálny zoznam subjektov - sprostredkovateľov podľa bodu 5.3  je nasledovný:

- XXXLutz KG centrála , Römerstraße 39, 4600 Wels, RakúskoUID ATU65296645

- Sattler & Eichinger Marketing- und Kommunikationsberatung GmbH, Kolingasse 11/11

  1090 Wien, Rakúsko, UID ATU62226736 

- Cromwell a. s., Lamačská 22, 841 03 Bratislava 42, IČO: 31 353 746

- MEILLERGHP GmbH, Gutenbergstr. 1–5, 92421 Schwandorf,

Nemecko, USt.-Idnr: DE811118483

- kbprintcom.at Druck + Kommunikation GmbH, Gutenbergstraße 2, 4840 Vöcklabruck, Rakúsko, UID: ATU24826703

 

Zoznam subjektov – tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje na základe právnych predpisov, najmä:

a/ súdy – orgány činné v trestnom konaní

b/ Služba kriminálnej polície

c/ Služba finančnej polície PZ

d/ Kriminálny úrad finančnej správy

e/ daňové orgány

f/ Policajný zbor SR

g/ Úrad na ochranu osobných údajov

h/ Slovenská obchodná inšpekcia