VOP Karta výhod

Möbelix SK s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 35903414, zapísaná v obchodnom

registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 33432/B

 

Všeobecné obchodné podmienky pre Kartu výhod:

 

1. Úvodné ustanovenia

 

1.1.Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky vystavenia a spôsob používania Karty výhod spoločnosti Möbelix SK s.r.o., so sídlom Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 35903414, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 33432/B (ďalej aj „Möbelix“) pri realizácii nákupov v obchodnej sieti Möbelix. Karta výhod (ďalej aj „Karta“) je použiteľná podľa týchto VOP v sieti všetkých predajní spoločnosti Möbelix na území celej SR.

 

2. Vydanie Karty

 

2.1. Kartu poskytne Möbelix na základe požiadania zákazníka v niektorej zo svojich predajní, na základe žiadosti o vystavenie tejto Karty na predtlačenom formulári, alebo bude zákazníkovi zaslaná poštou v prípade registrácie cez internetovú stránku www.mobelix.sk. Žiadosť podaná v predajni musí byť riadne vyplnená a podpísaná a podaná v niektorej z predajní spoločnosti Möbelix. Kartu vystaví a bude spravovať Möbelix. Kartu vydáva držiteľovi vždy príslušná obchodná prevádzka Möbelix, resp. bude zaslaná poštou na zákazníkom uvedenú adresu.

2.2. Žiadateľom môže byť fyzická aj právnická osoba. Žiadateľom – fyzickou osobou môže byť iba osoba staršia ako 18 rokov a plne spôsobilá na právne úkony. Žiadateľom môže byť aj fyzická osoba – podnikateľ, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť na základe platného povolenia na výkon činnosti (živnostenský list, licencia, koncesia a pod.).

2.3. Möbelix má právo žiadosť o vystavenie Karty odmietnuť, pričom k jej odmietnutiu nesmie dôjsť z diskriminačných dôvodov. Möbelix je oprávnený odmietnuť vystavenie Karty aj v  prípade, ak držiteľovi Karty bola v  minulosti takáto Karta vystavená a  z  dôvodu porušenia podmienok jej používanie zo strany Möbelix obmedzené alebo zakázané, alebo Karta zrušená.

2.4. Držiteľom Karty sa rozumie osoba, ktorej meno a priezvisko, resp. obchodné meno je uvedené v žiadosti o jej vystavenie (ďalej iba „Držiteľ Karty“).

 

3. Poskytovanie výhod

 

3.1. Za každých 10,- Eur nákupnej hodnoty pripíše Möbelix Držiteľovi Karty 1 bonusový bod. Zúčtovacím obdobím je aktuálny kalendárny rok (1.1.-31.12.), pričom Držiteľovi karty bude informácia o zúčtovaní zaslaná najneskôr do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka. V prípade založenia Karty v priebehu daného kalendárneho roku začína zúčtovacie obdobie plynúť dňom založenia Karty a končí 31.12. daného kalendárneho roku. Zákazníci, ktorí v zúčtovacom období dosiahnu minimálnu hranicu 50 bodov, budú odmenení nasledovne:

1) počet bodov k 31.12. 50 až 99 – zákazník dostane poukážku na nákup tovaru v hodnote 10 Eur,

2) počet bodov k 31.12. 100 až 199 – zákazník dostane poukážku na nákup tovaru v hodnote 20 Eur,

3) počet bodov k 31.12. 200 a viac – zákazník dostane poukážku na nákup tovaru v hodnote 50 Eur.

Platnosť poukážok je limitovaná a je uvedená na poukážkach. Hodnota uvedená na poukážkach sa nevypláca v hotovosti. Za nevyčerpanú hodnotu poukážky nebudú vrátené peniaze a jej nevyčerpaná hodnota sa neprevádza do ďalšieho obdobia. Pri uplatnení poukážok je zákazník povinný predložiť aj Kartu, ku ktorej sa poukážka vzťahuje

Detailný rozpis bodov nezasiela Möbelix ako súčasť zúčtovania, ale je možné ho zaslať Držiteľovi karty na základe písomnej žiadosti.  Počet bodov sa vždy počíta za aktuálny kalendárny rok, nie kumuláciou predchádzajúcich kalendárnych rokov. Möbelix má právo v prípade podozrenia zo zneužitia Karty žiadať od Držiteľa Karty, aby predložil doklady o realizovaných nákupoch. Preplatenie bonusových bodov do peňažnej formy je vylúčené.

3.2. Nárok na poskytnutie výhody uplatňuje Držiteľ Karty, pričom je povinný Kartu predložiť. Möbelix môže poskytované výhody kedykoľvek meniť, obmedziť, nahradiť inými, alebo úplne zrušiť. Držiteľ Karty bude o takýchto zmenách informovaný oznámením zverejneným na internetovej stránke Möbelix a v predajniach Möbelix.

3.3 Pre započítanie nákupu na Kartu musí byť Karta predložená pri pokladni pred začatím pokladničnej operácie (pred nablokovaním tovaru). Zamestnanci predajne nie sú povinní upozorniť Držiteľa Karty, aby predložil Kartu pred nablokovaním tovaru. V priebehu pokladničnej operácie, ani po jej ukončení nie je možné dodatočne priznať hodnotu takto uskutočneného nákupu v prospech Karty.

3.4. Použitie Karty zároveň s inými kartami pre kumuláciu bonusov, zliav alebo akýchkoľvek iných poskytovaných výhod vzťahujúcich sa k použitiu týchto kariet je vylúčené.

 

4. Ďalšie ustanovenia

 

4.1.Karta je neprenosná a je majetkom Möbelix, ktorý môže kedykoľvek požadovať jej vrátenie späť. Möbelix má právo kedykoľvek zrušiť platnosť Karty, najmä v prípadoch dôvodného podozrenia z falšovania údajov, manipulácie s evidenciou nákupov alebo porušenie podmienok čerpania výhod vyplývajúcich z Karty, alebo v prípade jej nahradenia iným vernostným programom alebo v prípade zrušenia vernostného programu bez náhrady.

4.2. Stratu a  krádež Karty je Držiteľ Karty povinný bezodkladne oznámiť v  ktorejkoľvek predajni Möbelix na hlavných informáciách. Na základe žiadosti centrála Möbelix vystaví duplikát Karty, ktorý bude Držiteľovi Karty zaslaný poštou do 60 dní od podania žiadosti na poslednú známu adresu Držiteľa Karty.

4.3. Zmenu adresy, mena a priezviska a ďalších osobných údajov uvedených v žiadosti o  vystavenie Karty je Držiteľ Karty povinný uskutočniť v ktorejkoľvek predajni Möbelix na hlavných informáciách, na iným spôsobom oznámenú zmenu údajov nie je Möbelix povinný prihliadať a za platnú sa považuje posledná známa adresa Držiteľa Karty, uvedená v  žiadosti o  vydanie Karty. Zmenu Držiteľa Karty je možné vykonať na základe písomnej žiadosti, prílohou ktorej je písomný súhlas pôvodného Držiteľa Karty.

4.4. Držiteľ Karty môže zmluvný vzťah s Möbelix kedykoľvek ukončiť  písomnou výpoveďou na predajni, kde bola karta založená. Držiteľ Karty je povinný Kartu pri podaní žiadosti o zrušenie Karty odovzdať. Na základe tejto žiadosti bude Karta zrušená do 60 dní odo dňa podania žiadosti. Prípadné nároky z Karty budú zúčtované ku dňu podania žiadosti o zrušenie Karty.

4.5. Möbelix si ponecháva právo na skvalitnenie alebo zmeny výhod, poskytovaných prostredníctvom Karty alebo s ňou spojených, rovnako ako možnosť dočasného prerušenia načítania bonusových bodov na Kartu v prípade okolností spočívajúcich vo vyššej moci alebo z technických dôvodov.

 

5. Záverečné ustanovenia

 

5.1. Žiadateľ svojím podpisom na žiadosti o vydanie Karty uznáva platnosť týchto VOP. VOP

sú umiestnené v predajniach Möbelix.

5.2. Möbelix má právo VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť, prípadne úplne nahradiť novými. Vzťah medzi Möbelix a Držiteľom Karty sa riadi vždy aktuálnym znením VOP, ktoré je uverejnené v každej predajni Möbelix alebo na webových stránkach www.mobelix.sk.

5.3. Zmeny a doplnky týchto VOP Möbelix vždy zverejní v sieti všetkých Möbelix predajní na území celej SR a ich písomný text bude voľne dostupný na hlavných informáciách v predajniach Möbelix.

5.4. Prípady a  situácie neupravené týmito VOP sa riadia platnými právnymi predpismi.

5.5. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

 

 

 

VOP platné od 23.10.2017

VOP platné od 01.01.2017

VOP platné od 15.01.2016

 

Aktuálny zoznam subjektov - sprostredkovateľov je nasledovný:

 

- XXXLutz KG centrála , Römerstraße 39, 4600 Wels, RakúskoUID ATU65296645

- Gebrüder Weiss s.r.o., Dialnicna cesta 20, 903 01 Senec

- Sattler & Eichinger Marketing- und Kommunikationsberatung GmbH, Kolingasse 11/11

  1090 Wien, Rakúsko, UID ATU62226736 

- Cromwell a. s., Lamačská 22, 841 03 Bratislava 42, IČO: 31 353 746

- MEILLERGHP GmbH, Gutenbergstr. 1–5, 92421 Schwandorf,

Nemecko, USt.-Idnr: DE811118483

- kbprintcom.at Druck + Kommunikation GmbH, Gutenbergstraße 2, 4840 Vöcklabruck, Rakúsko, UID: ATU24826703

 

Zoznam subjektov – tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje na základe právnych predpisov, najmä:

 

a/ súdy – orgány činné v trestnom konaní

b/ Služba kriminálnej polície

c/ Služba finančnej polície PZ

d/ Kriminálny úrad finančnej správy

e/ daňové orgány

f/ Policajný zbor SR

g/ Úrad na ochranu osobných údajov

h/ Slovenská obchodná inšpekcia