VOP Karta výhod

Möbelix SK s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 35903414, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 33432/B


Všeobecné obchodné podmienky pre Kartu výhod:


1. Úvodné ustanovenia


1.1.Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky vystavenia a
spôsob používania Karty výhod spoločnosti Möbelix SK s.r.o., so sídlom Rožňavská 32, 821
04 Bratislava, IČO: 35903414, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel Sro, vložka č. 33432/B (ďalej aj „Möbelix“) pri realizácii nákupov v obchodnej sieti
Möbelix. Karta výhod (ďalej aj „Karta“) je použiteľná podľa týchto VOP v sieti všetkých
predajní spoločnosti Möbelix na území celej SR.


2. Vydanie Karty


2.1. Kartu poskytne Möbelix na základe požiadania zákazníka v niektorej zo svojich predajní,
na základe žiadosti o vystavenie tejto Karty na predtlačenom formulári, alebo bude
zákazníkovi zaslaná poštou v prípade registrácie cez internetovú stránku www.mobelix.sk.
Žiadosť podaná v predajni musí byť riadne vyplnená a podpísaná a podaná v niektorej z
predajní spoločnosti Möbelix. Kartu vystaví a bude spravovať Möbelix. Kartu vydáva
držiteľovi vždy príslušná obchodná prevádzka Möbelix, resp. bude zaslaná poštou na
zákazníkom uvedenú adresu.
2.2. Žiadateľom môže byť fyzická aj právnická osoba. Žiadateľom – fyzickou osobou môže
byť iba osoba staršia ako 18 rokov a plne spôsobilá na právne úkony. Žiadateľom môže byť aj
fyzická osoba – podnikateľ, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť na základe platného
povolenia na výkon činnosti (živnostenský list, licencia, koncesia a pod.).
2.3. Möbelix má právo žiadosť o vystavenie Karty odmietnuť, pričom k jej odmietnutiu
nesmie dôjsť z diskriminačných dôvodov. Möbelix je oprávnený odmietnuť vystavenie Karty
aj v prípade, ak držiteľovi Karty bola v minulosti takáto Karta vystavená a z dôvodu
porušenia podmienok jej používanie zo strany Möbelix obmedzené alebo zakázané, alebo
Karta zrušená.
2.4. Držiteľom Karty sa rozumie osoba, ktorej meno a priezvisko, resp. obchodné meno je
uvedené v žiadosti o jej vystavenie (ďalej iba „Držiteľ Karty“).


3. Poskytovanie výhod


3.1. Za každých 10,- Eur nákupnej hodnoty pripíše Möbelix Držiteľovi Karty 1 bonusový
bod. Zúčtovacím obdobím je aktuálny kalendárny rok (1.1.-31.12.), pričom Držiteľovi karty
bude informácia o zúčtovaní zaslaná najneskôr do konca februára nasledujúceho
kalendárneho roka. V prípade založenia Karty v priebehu daného kalendárneho roku začína
zúčtovacie obdobie plynúť dňom založenia Karty a končí 31.12. daného kalendárneho roku.
Zákazníci, ktorí v zúčtovacom období dosiahnu minimálnu hranicu 50 bodov, budú odmenení
nasledovne:
1) počet bodov k 31.12. 50 až 99 – zákazník dostane poukážku na nákup tovaru v hodnote 10
Eur,
2) počet bodov k 31.12. 100 až 199 – zákazník dostane poukážku na nákup tovaru v hodnote
30 Eur,
3) počet bodov k 31.12. 200 a viac – zákazník dostane poukážku na nákup tovaru v hodnote
70 Eur.
Möbelix SK s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 35903414, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 33432/B Platnosť poukážok je limitovaná

a je uvedená na poukážkach. Hodnota uvedená na poukážkach sa nevypláca v hotovosti.

Za nevyčerpanú hodnotu poukážky nebudú vrátené peniaze a jej nevyčerpaná hodnota sa

neprevádza do ďalšieho obdobia. Pri uplatnení poukážok je zákazník povinný predložiť aj Kartu,

ku ktorej sa poukážka vzťahuje Detailný rozpis bodov nezasiela Möbelix ako súčasť zúčtovania,

ale je možné ho zaslať Držiteľovi karty na základe písomnej žiadosti. Počet bodov sa vždy

počíta za aktuálny kalendárny rok, nie kumuláciou predchádzajúcich kalendárnych rokov.

Möbelix má právo v prípade podozrenia zo zneužitia Karty žiadať od Držiteľa Karty, aby

predložil doklady o realizovaných nákupoch. Preplatenie bonusových bodov do peňažnej

formy je vylúčené.

3.2. Nárok na poskytnutie výhody uplatňuje Držiteľ Karty, pričom je povinný Kartu
predložiť. Möbelix môže poskytované výhody kedykoľvek meniť, obmedziť, nahradiť

inými, alebo úplne zrušiť. Držiteľ Karty bude o takýchto zmenách informovaný

oznámením zverejneným na internetovej stránke Möbelix a v predajniach Möbelix.
3.3 Pre započítanie nákupu na Kartu musí byť Karta predložená pri pokladni pred začatím
pokladničnej operácie (pred nablokovaním tovaru). Zamestnanci predajne nie sú povinní
upozorniť Držiteľa Karty, aby predložil Kartu pred nablokovaním tovaru. V priebehu
pokladničnej operácie, ani po jej ukončení nie je možné dodatočne priznať hodnotu takto
uskutočneného nákupu v prospech Karty.
3.4. Použitie Karty zároveň s inými kartami pre kumuláciu bonusov, zliav alebo akýchkoľvek
iných poskytovaných výhod vzťahujúcich sa k použitiu týchto kariet je vylúčené.


4. Ďalšie ustanovenia


4.1.Karta je neprenosná a je majetkom Möbelix, ktorý môže kedykoľvek požadovať jej
vrátenie späť. Möbelix má právo kedykoľvek zrušiť platnosť Karty, najmä v prípadoch
dôvodného podozrenia z falšovania údajov, manipulácie s evidenciou nákupov alebo
porušenie podmienok čerpania výhod vyplývajúcich z Karty, alebo v prípade jej nahradenia
iným vernostným programom alebo v prípade zrušenia vernostného programu bez náhrady.
4.2. Stratu a krádež Karty je Držiteľ Karty povinný bezodkladne oznámiť v ktorejkoľvek
predajni Möbelix na hlavných informáciách. Na základe žiadosti centrála Möbelix vystaví
duplikát Karty, ktorý bude Držiteľovi Karty zaslaný poštou do 60 dní od podania žiadosti na
poslednú známu adresu Držiteľa Karty.
4.3. Zmenu adresy, mena a priezviska a ďalších osobných údajov uvedených v žiadosti o
vystavenie Karty je Držiteľ Karty povinný uskutočniť v ktorejkoľvek predajni Möbelix na
hlavných informáciách, na iným spôsobom oznámenú zmenu údajov nie je Möbelix povinný
prihliadať a za platnú sa považuje posledná známa adresa Držiteľa Karty, uvedená v žiadosti
o vydanie Karty. Zmenu Držiteľa Karty je možné vykonať na základe písomnej žiadosti,
prílohou ktorej je písomný súhlas pôvodného Držiteľa Karty.
4.4. Držiteľ Karty môže zmluvný vzťah s Möbelix kedykoľvek ukončiť písomnou
výpoveďou na predajni, kde bola karta založená. Držiteľ Karty je povinný Kartu pri podaní
žiadosti o zrušenie Karty odovzdať. Na základe tejto žiadosti bude Karta zrušená do 60 dní
odo dňa podania žiadosti. Prípadné nároky z Karty budú zúčtované ku dňu podania žiadosti o
zrušenie Karty.
4.5. Möbelix si ponecháva právo na skvalitnenie alebo zmeny výhod, poskytovaných
prostredníctvom Karty alebo s ňou spojených, rovnako ako možnosť dočasného prerušenia
načítania bonusových bodov na Kartu v prípade okolností spočívajúcich vo vyššej moci alebo
z technických dôvodov.
Möbelix SK s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 35903414, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 33432/B

5. Spracovanie osobných údajov


5.1. Na základe súhlasu s členstvom v spoločnosti Möbelix je obchodná spoločnosť Möbelix
SK, s. r. o., so sídlom Rožňavská 32, Bratislava, PSČ 821 04, IČO: 35 903 414 (ďalej len
„Möbelix“) v súlade s ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)
oprávnená spracúvať osobné údaje člena karty výhod vernostného programu spoločnosti
Möbelix uvedené na prihláške a údaje o jeho nákupných zvyklostiach počas celej doby
trvania členstva vo vernostnom programe spoločnosti Möbelix.
5.2. Osobné údaje zákazníkov (žiadateľov o vydanie karty výhod) sú spracovávané v rozsahu
uvedenom na prednej strane Karty výlučne za účelom poskytovania výhod pre držiteľov
kariet spoločnosti Möbelix. V prípade, že má zákazník záujem o budúce zasielanie zvláštnych
ponúk tovaru určeného pre rôzne vekové skupiny spotrebiteľov popr. o zasielanie
narodeninových poukážok, môže v žiadosti o vydanie karty výhod uviesť tiež svoj dátum
narodenia a mená a dátumy narodenia svojich detí.
Voliteľným bonusom člena vernostného programu spoločnosti Möbelix je možnosť získať
novinky a obchodné ponuky zasielané e- mailom. Obchodná spoločnosť Möbelix bude
členom vernostného programu zasielať novinky iba v prípade ak dá člen vernostného
programu spoločnosti Möbelix dobrovoľný súhlas. V prípade ak si nebude člen vernostného
programu spoločnosti Möbelix želať zasielanie noviniek týkajúcich sa vernostného programu,
môže tento súhlas kedykoľvek odvolať. 5.3. Poskytnutie všetkých osobných údajov zákazníkom

je dobrovoľné, poskytnuté osobné údaje budú spracované výlučne spoločnosťou Möbelix.

Osobné údaje poskytnuté členom vernostného programu spoločnosti Möbelix budú poskytnuté

iným prevádzkovateľom, tretím stranám a sprostredkovateľom výlučne v súlade so zákonom

o ochrane osobných údajov, t.j. subjektom spolupracujúcim s obchodnou spoločnosťou

Möbelix na vernostnom programe, ktorými sú spoločnosti patriace do koncernu Möbelix,

reklamné agentúry, tlačiarenské spoločnosti, zasielateľské spoločnosti a pod., pričom môže

dôjsť k cezhraničnému prenosu osobných údajov člena vernostného programu spoločnosti

Möbelix v rámci Európskej únie. Aktuálny zoznam týchto subjektov je zverejnený na webových

stránkach www.mobelix.sk. V prípade, ak dôjde k doplneniu alebo zmene zoznamu subjektov

podľa predchádzajúcej vety tohto bodu, členovia vernostného programu spoločnosti Möbelix

budú o tejto zmene bezodkladne informovaní na webových stránkach obchodnej spoločnosti 

Möbelix kde bude vždy uverejnený aktuálny zoznam subjektov.

5.4. Členstvo vo vernostnom programe spoločnosti Möbelix zanikne ak člen nebude tri roky
aktívne využívať členskú kartu. Ochrana osobných údajov člena vernostného programu
spoločnosti Möbelix sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom
práva člena vernostného programu spoločnosti Möbelix ako dotknutej osoby v zmysle

zákona o ochrane osobných údajov upravuje najmä § 28 zákona o ochrane osobných

údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Člen vernostného programu spoločnosti
Möbelix ako dotknutá osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov má právo na
základe písomnej žiadosti vyžadovať od obchodnej spoločnosti Möbelix ako prevádzkovateľa
informácie o tom či spracúva jej osobné údaje v informačnom systéme vernostného

programu spoločnosti Möbelix, o zdroji z ktorého získal jej osobné údaje, zoznam

spracúvaných osobných údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných

údajov vedených v informačnom systéme vernostného programu spoločnosti Möbelix, likvidáciu
osobných údajov ak účel spracúvania skončil, blokovanie jej osobných údajov a ďalšie práva
uvedené v § 28 ods. 1. Osobné údaje, ktoré člen vernostného programu spoločnosti Möbelix
poskytne musia byť pravdivé, za ich nepravdivosť zodpovedá člen vernostného programu
spoločnosti Möbelix. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je člen vernostného
Möbelix SK s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 35903414, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 33432/B programu spoločnosti

Möbelix povinný o ich zmene bezodkladne informovať obchodnú spoločnosť Möbelix.
5.5.Zákazník svojim podpisom na žiadosti o vydanie karty výhod vyhlasuje, že vyššie
uvedeným informáciám porozumel a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov
uvedených v žiadosti o vydanie Karty vyššie uvedeným spôsobom. Zároveň vyhlasuje, že

bol poučený o existencií práv dotknutej osoby v súlade s platnou právnou úpravou.


6. Záverečné ustanovenia


6.1. Žiadateľ svojím podpisom na žiadosti o vydanie Karty uznáva platnosť týchto VOP.

VOP sú umiestnené v predajniach Möbelix.
6.2. Möbelix má právo VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť, prípadne úplne nahradiť
novými. Vzťah medzi Möbelix a Držiteľom Karty sa riadi vždy aktuálnym znením VOP,
ktoré je uverejnené v každej predajni Möbelix.
6.3. Zmeny a doplnky týchto VOP Möbelix vždy zverejní v sieti všetkých Möbelix predajní
na území celej SR a ich písomný text bude voľne dostupný na hlavných informáciách v
predajniach Möbelix.
6.4. Prípady a situácie neupravené týmito VOP sa riadia platnými právnymi predpismi.
6.5. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2017.

 

Aktuálny zoznam subjektov - sprostredkovateľov podľa bodu 5.3  je nasledovný:

- XXXLutz KG centrála , Römerstraße 39, 4600 Wels, RakúskoUID ATU65296645

- Sattler & Eichinger Marketing- und Kommunikationsberatung GmbH, Kolingasse 11/11

  1090 Wien, Rakúsko, UID ATU62226736 

- Cromwell a. s., Lamačská 22, 841 03 Bratislava 42, IČO: 31 353 746

- MEILLERGHP GmbH, Gutenbergstr. 1–5, 92421 Schwandorf,

Nemecko, USt.-Idnr: DE811118483

- kbprintcom.at Druck + Kommunikation GmbH, Gutenbergstraße 2, 4840 Vöcklabruck, Rakúsko, UID: ATU24826703

 

Zoznam subjektov – tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje na základe právnych predpisov, najmä:

a/ súdy – orgány činné v trestnom konaní

b/ Služba kriminálnej polície

c/ Služba finančnej polície PZ

d/ Kriminálny úrad finančnej správy

e/ daňové orgány

f/ Policajný zbor SR

g/ Úrad na ochranu osobných údajov

h/ Slovenská obchodná inšpekcia