VOP

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.moebelix.skVšeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.moebelix.skObchodná spoločnosť Möbelix SK, s.r.o. so sídlom: Rožňavská 32, 821 04 Bratislava 

IČO: 35 903 414, IČ DPH: SK2021893797 

Tel: 02 322 12 634, e-mail: shop@moebelix.sk

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 33432/B

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú obchodnými podmienkami obchodnej spoločnosti Möbelix SK, s.r.o., so sídlom: Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 35 903 414, IČ DPH: SK2021893797, (ďalej len „predávajúci“), ktoré upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej mezi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.moebelix.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“). Všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa internetového obchodu www.moebelix.sk sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 205/2007 Z.z., zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na dial’ku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajuceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako aj zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, ak je kupujúcim fyzická osoba. Vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom predaji v platnom znení, ak je kupujúcim právnická osoba. V prípade, ak je kupujúcim právnická osoba, neprináleží kupujúcemu právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle čl. 6 týchto všeobecných podmienok.

VOP sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovary a služby (ďalej taktiež len „tovar“) od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.2. Dozorným orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, tel: 02/58272162, e – mail: ba@soi.sk.

1.3. VOP ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.moebelix.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. 

1.4. Zmeny alebo odlišné dojednania líšiace sa od týchto VOP vyžadujú pre svoju platnosť podpis štatutárnych orgánov spoločnosti, ktorí sú zapísaní v obchodnom registri s tým, že takto dojednané obchodné podmienky sa vzťahujú len na jednotlivo uzavreté obchodné prípady. Ostatní zamestnanci predávajúceho nie sú oprávnení vykonávať zmeny smerujúce k odlišnému zneniu týchto VOP. Podmienky, ktoré nie sú v súlade s obsahom týchto VOP a ktoré doručí zákazník predávajúcimu spolu s objednávkou tovaru alebo služieb sa budú považovať za neplatné, pokiaľ nebudú opatrené podpisom štatutárnych orgánov predávajúceho alebo pokiaľ predávajúci, zastúpený štatutárnym orgánom, tento návrh na zmenu podmienok v písomnej forme neakceptuje.

1.5. Ustanovenia VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku za účelom dodania tovaru na území Slovenskej republiky. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, predávajúci dodáva tovar len na území Slovenskej republiky. Kupujúci berie na vedomie, že tovar alebo služba môžu byť predávajúcim poskytnuté len v prospech osôb, ktoré neboli pozbavené spôsobilosti na právne úkony alebo ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená vo vzťahu k uzatváraniu zmluvných vzťahov.

1.6. Znenie VOP môže predávajúci meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

7. Kupujúci odsúhlasením obsahu týchto VOP vyjadruje súhlas s tým, že komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim bude prebiehať výlučne prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie.

 

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET 

2.1. Pri registrácii kupujúceho na webovej stránke si kupujúci zvolí prihlasovacie heslo, prostredníctvom ktorého sa bude prihlasovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovary (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru taktiež bez registrácie priamo z webového rozhrania. V užívateľskom účte sa okrem iného evidujú vytvorené objednávky a priebeh ich realizácie, prípadne evidované zľavy a iné výhody zákazníka.

2.2.Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovarov je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri ich akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovarov sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k akýmkoľvek informáciám potrebným k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci je oprávnený zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, ak kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov alebo keď kupujúci podstatným spôsobom poruší povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä prihliadajúc na vykonávanie údržby hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, resp. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY 

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovarov a služieb, ktoré predávajúci ponúka na predaj, a to vrátane cien jednotlivo ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovarov a služieb a ceny týchto tovarov a služieb ostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo predávajúceho uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu za indvividuálne dohodnutých podmienok. Akékoľvek ponuky na predaj tovarov a služieb umiestnené na webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa týchto tovarov a služieb. Uvedené sa zároveň vzťahuje na nákresy, vyobrazenie, rozmery a hmotnosť tovarov. Súčasťou tovaru nie sú dekoračné predmety, ktoré sú súčasťou vyobrazenia, ak osobitná zmluva uzavretá medzi kupujúcim a predávajúcim neustanovuje inak.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením ąa dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.3. Pre účel objednania tovarov a služieb vyplní kupujúci objednávkový formulár nachádzajúci sa na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä nasledovné informácie:

Údaje o objednávanom tovare a službách (objednávaný tovar vloží kupujúci do elektronického nákupného košíka na webovom rozhraní obchodu), • Informáciu o nákladoch spojených s dodaním tovaru a služieb, • Spôsob úhrady kúpnej ceny tovarov a služieb a údaje o požadovanom spôsobe doručenia objendávaného tovaru ( ďalej len „objednávka“). 

3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje vložené kupujúcim do objednávky. Kupujúcemu je zároveň umožnené meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúcí vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí prijatie objednávky automatickou odpoveďou zaslanou na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.5. Po preverení dostupnosti tovaru a podmienok realizácie dodania tovaru kupujúcemu, predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho potvrdí kupujúcemu dostupnosť tovaru a spôsob jeho dodania. Pokiaľ je možné dodať kupujúcemu len časť objednaného tovaru, predávajúci uvedenú skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi na elektronickú adresu kupujúceho. V prípade, ak to nevyžaduje potreba upresnenia objednávky, uskutočnenie uvedených krokov sa považuje za záväzné objednanie tovaru alebo služieb zo strany kupujúceho.

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu ai.) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (e-mailom, písomne či telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah mezi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou objednávky) a jej potvrdením zo strany predávajúceho zaslaným na elektronickú adresu kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na ďialku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy sú samostatnými a dobrovoľnými nákladmi kupujúceho bez akejkoľvek zodpovednosti predávajúceho za vzniknuté náklady.

 3.9. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Váha, rozmery a ostatné údaje o produktoch, ktoré sú uverejnené v katalógoch, prospektoch, a iných písomnostiach predávajúceho na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, sú udávané výrobcom, a môžu sa líšiť od skutočnosti o ± 1 % z uvedenej hodnoty.4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY 

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

v hotovosti alebo prostrednícvom platobnej karty pri osobnom odbere tovarov v prevádzkarni predávajúceho; • prostredníctvom platobnej karty a služby Secure Code.

Predávajúci si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch obmedziť určité spôsoby platby kúpnej ceny. 

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru. 

 4.3. Prípadné zľavy z ceny tovarov poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

 4.4. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny výrobku pred jeho odoslaním, pokiaľ zistí, že výrobok bol ponúkaný za chybnú cenu. V takomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovať, a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade bude objednávka predávajúcim stornovaná.

 

5. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY 

5.1.  Predávajúci má právo už potvrdenú objednávku zrušiť v prípade, že tovar nie je z technických príčin možné dodať v dodacej lehote, alebo pokiaľ predávajúci alebo jeho dodávatelia tovar prestali vyrábať, prípadne dodávať. V takom prípade bude predávajúci bezodkladne kupujúceho kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci kúpnu cenu tovaru úplne alebo čiastočne uhradil, a kupujúci nesúhlasí s poskytnutím iného tovaru, a ani s náhradným iným plnením, s inou dodacou lehotou, vráti predávajúci kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu do 15 dní bankovým prevodom na jeho účet alebo adresu.

 

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 

6.1. Ak sa nejedná o prípad uvedený v bode 2 tohto článku VOP, či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť (najmä z dôvodov uvedených v zákone) , má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, príp. uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, a to bez uvedenia dôvodu

Odstúpenie od kupnej zmluvy je možné zaslať písomne prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu predávajúceho, elektronicky na e-mailovou adresu: odstupenie@moebelix.sk, pomocou elektronického formulára pre odstúpenie TU alebo osobne na ktorejkoľvek predajni predávajúceho. 

6.2. Kupujúci berie na vedomie, že odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípade, ak je predmetom kúpnej zmluvy dodávka tovaru upraveného podľa priania kupujúceho (napr. individuálny výber čalúnenia nábytku podľa vzorkovníka ai.), na poskytnutie služby, ak se jej poskytovannie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a došlo k úplnému poskytnutiu služby, ako aj na predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov a ktorého obal bol po dodaní porušený.

Ak je predmetom zmluvy dodanie služby, nemožno od zmluvy odstúpiť v prípade, kedy kupujúci dal výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a služba bola súčasne úplne poskytnutá.  

6.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 dní od odoslania písomného odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. V prípade, že kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% kúpnej ceny za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tohto tovaru. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu prípadnej škody (napr. znehodnotenie alebo opotrebenie tovaru, náklady na inkaso pohľadávky a i.) vzniknuté porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to i v prípade, kedy škoda presahuje zmluvnú pokutu. Kupujúci zodpovedá za zniženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade ak je to možné, vrátí kupujúci tovar späť v pôvodnom obale. 

6.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku obchodných podmienok vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu, vrátane nákladov vynaložených na najlacnejší spôsob na dodanie tovaru ponúkaný predávajúcim, a to, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim podľa bodu 1 tohto článku VOP, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti alebo späť na účet platobnej karty už pri osobnom vrátení tovaru kupujúcim. Kupujúci bere na vedomie, že predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kupnú cenu a súvisiace platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajucému.

6.5. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu týmto vzniknutej.

6.6. V prípade, že sa kupujúci dostane s platbou a alebo iným plnením (prevzatie tovaru) do omeškania, je predávajúci oprávnený pozdržať dodanie tovaru alebo poskytnutej služby až do momentu zaplatenia zo strany kupujúceho. Dva týždne po uplynutí predávajúcim stanoveného náhradného termínu platenia alebo prevzatia tovaru môže predávajúci od zmluvy odstúpiť. V takom prípade zodpovedá kupujúci predávajúcemu za škody vzniknuté v súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti kupujúcim.  

6.7. Kupujúci nemôže bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho jednostranne započítať svoju pohľadávku s pohľadávkou predávajúceho. Kupujúci nemá právo bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho postúpiť akúkoľvek pohľadávku proti predávajúcemu tretej osobe, takéto postúpenie je neplatné. Kupujúci nemá právo uplatniť si zádržné právo na tovar vo vlastníctve predávajúceho na zabezpečenie svojej pohľadávky.

 

7. PREPRAVA A DODANIE TOVARU, DODACIA LEHOTA 

7.1. Tovar se považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky čiasti objednaného tovaru. Dodanie objednaného tovaru alebo poskytnutej služby sa uskutoční v rámci dodacej lehoty, ktorú uviedol predávajúci v potvrdení objednávky kupujúcemu. Dodacia lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy predávajúci potvrdí objednávku kupujúceho. V prípade platby bezhotovostným prevodom začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania čiastky dohodnutej kupnej ceny vrátne súvisiacich poplatkov na účet predávajúceho. Pri kúpe viacero druhov tovaru s odlišnou dodacou lehotou platí najdlhšia dodacia lehota, aj keď predávajúci spravidla dodáva tovar naraz.

7.2. Spôsob doručenia tovaru si určuje kupujúci. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho ako osobný odber, nesie riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy kupujúci.

7.3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní predávajúcim, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskutočnené dodanie tovaru vo výške dojednanej v objednávke podľa platného cenníka a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

7.4. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia podľa platného cenníka dopravy a doručenia e-shopu www.moebelix.sk.

7.5. Predávajúci disponuje vlastnou autodopravou, ale využíva aj služby kuriérskej spoločnosti. Dodanie produktov je potrebné objednať súčasne s objednávkou tovaru a je samostatne spoplatnené (viď. platný cenník). Dodanie tovaru je uskutočnené pred dom či byt. Zákazník je povinný v objednávke upozorniť predávajúceho na prípadné existujúce prekážky bezproblémového príjazdu k domu či bytu. Službu montáž je možné objednať iba v prevádzkach predávajúceho, tzv. kamenných predajniach výlučne spolu s dopravou podľa aktuálneho platného cenníka dostupného v kammených predajniach. 

7.6. Predávajúci je oprávnený vykonávať čiastočné dodávky. Každá časť dodávky sa považuje za samostatný obchod a môže byť pre tento prípad vydaná zvláštna faktúra.

7.7. Pri prevzatí tovaru od prepravcu/doručovateľskej služby je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne písomne oznámiť prepravcovi/doručovateľskej službe. V prípade nájdenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu/doručovateľskej služby prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňa všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemusí byť prihliadané. V prípade porušenia tovaru vo vnútri zásielky, ktoré nebolo možné zistiť prehliadkou tovaru, bude reklamácia riešená individuálne podľa dohody s kupujúcim a prepravcom/doručovateľskou službou.Cena objednávky

Cena

do € 200,-

15,-

do € 400,-

20,-

do € 800,-

30,-

do € 1.200,-

40,-

nad € 1.200,-

ZDARMAUvedené ceny sú vrátene DPH.

V prípade, že je tovar dodaný prostredníctvom kurierskej spoločnosti jako balík, je zákazník povinný uhradiť náklady na balenie a doručenie v hodnote 3,50 €.

 7.8. V prípade, že jedna objednávka obsahuje tovar s rôznym spôsobom doručenia, je objednávka rozdelená do viacerých zákazok, podľa jednotlivých typov doručenia. Cena dodania je potom počítaná zo zákazky, obsahujúcej iba nábytok s cenou dodania, bez doplnkového tovaru zasielaného doručovateľskou službou a bez nábytku z kategórie Online Only s dodaním zdarma.8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 619 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení). Reklamáciu je možné podať písomne prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, elektronicky na e-mailovou adresu: shop@moebelix.sk, alebo osobne na ktorejkoľvek predajni predávajúceho. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov.

8.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti požadované zmluvou, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe ním vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý se vec obvykle používa.

8.3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezodkladne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcemu v kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

8.4. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie kupujúceho – spotrebiteľa však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Táto lehota 30 dní na vybavenie reklamácie nie je záväzná voči kupujúcemu – inému subjektu, ktorého vzťah s predávajúcim sa riadi obchodným zákonníkom. Pre práva a povinnosti zmluvných strán sa použijú ustanovenia § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

8.5. Vzhľadom k tomu, že tovar je predávaný na základe vzorky alebo vyobrazení uvedených v katalógu, nebudú pri výrobkoch z priemyselne vyrábaných materiálov považované malé (minimálne) zmeny alebo odchýlky vo farbe, štruktúre, tónovaní, hrubosti, vzore, vyhotovení, gramáži, sile, pevnosti ai. oproti vzorke alebo vyobrazeniu tovaru (považované) za jeho vady. V takom prípade sa výrobok bude považovať za zhodný v zmysle požiadaviek uvedených v kúpnej zmluve. Za vady nebudú ďalej považované odchýlky alebo zmeny vo farbe, štruktúre, tónovaní, hrubosti, vzore, vyhotovení, gramáži, sile, pevnosti a i. ak sú väčšie ako minimálne alebo malé u výrobkov z prírodných materiálov (drevo, koža a i.), takýto tovar je v zhode s kúpnou zmluvou. Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenie vzniknuté živlom, v dôsledku bežného opotrebenia, závady spôsobenej nesprávnym, nešetrným a nevhodným používaním tovaru, jeho nesprávnym alebo nevhodným umiestnením, skladovaním alebo dopravou, závady alebo poškodenia vzniknuté neodbornou montážou, ako aj iné poškodenia a závady z dôvodu na strane kupujúceho. Ďalej sa záruka nevzťahuje na vady čalúnenia a textilných častí nábytku spôsobené nesprávnym čistením. Záruka se taktiež nevzťahuje na poškodenia alebo závady spôsobené v dôsledku toho, že kupujúci nakladal s tovarom v rozpore s priloženým návodom.

8.6. Opravu vád tovaru vykoná predávajúci u kupujúceho alebo v priestoroch určených predávajúcim. Predávajúci má právo požadovať, aby kupujúci tovar odoslal na náklady a riziko predávajúceho alebo odovzdal tovar dopravcovi určenému predávajúcim. Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu vykonať opravu tovaru. Predávajúci môže od kupujúceho požadovať, aby menší reklamovaný tovar priniesol spät do určenej predajne predávajúceho, ktoré je najbližšie k miestu dodania, spolu s kópiou dodacieho listu, platobným dokladom a záručnym listom.

8.7. Ak sa nejedná o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejevia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

8.8. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho písomne e-mailom, poštou alebo osobne do protokolu.

 

9. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

9.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. Do tej doby nesmie kupujúci tento tovar predať, založiť, darovať, prenajať alebo požičiavať. Kupujúci nemá právo s týmto tovarom disponovať bez predcházdajúceho výslovného súhlasu predávajúceho a nesie plné riziko za spôsobené škody, straty a zničenie tovaru.

9.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu www.moebelix.sk.

9.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

9.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnými kódexami správania.

9.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

9.6. Zákazník má v zmysle zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch v platnom znení v každej prevádzkarni predávajúceho možnosť vrátiť obalový materiál (zodpovedajúci druhu, tvaru a veľkosti predávaného tovaru). Pokiaľ zákazník nevyužije možnosť vrátenia obalu, je povinný v zmysle zákona o obaloch sám, na vlastné náklady a nebezpečenstvo zabezpečiť správnu likvidáciu obalov.

 

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ

10.1. Osobné údaje kupujúceho sú spracúvané na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, príp. IČO, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

10.2. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, v svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

10.3. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len predávajúcim alebo ním určeným sprostredkovateľom. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov sa nachádza na www.moebelix.sk. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa).

10.4. Osobné údaje bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

10.5. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.

10.6. V prípade, ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, popr. odstránenie závadného stavu.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov má kupujúci právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ňom predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona.

 

11. DORUČOVANIE

11.1. V prípade, že nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb. Kupujúcemu je väčšina doručovaných správ doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

11.2. Správa je doručená:

v prípade doručovania elektronickou poštou momentom jej odoslania do dispozičnej sféry adresáta elektronickej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom, • v prípade osobného doručovania či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom, • v prípade osobného doručovania či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odopretím prevzatia zásielky, ak adresát odoprie (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať, • v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb marným uplynutím lehoty pre uloženia a vyzdvihnutie zásielky a predloženia výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to i v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Predávajúci výslovne upozorňuje kupujúceho, že predávaný tovar je určený na použitie v domácnosti, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. Predávaný tovar v zásade nie je vhodný na použitie pre komerčné účely, napr. do jedální, hotelov a pod. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené nadmernou záťažou, používaním tovaru na iné komerčné alebo nekomerčné účely než jeho použitie v domácnosti.

12.2. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak sa strany dohodli, že sa ich vzájomný vzťah riadi slovenským právnym poriadkom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právných predpisov.

12.3. Predávajúci je oprávnený predávať tovar a poskytovať služby na základe príslušného živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

12.4. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa stane neplatným alebo neúčiným, zmluvné strany sa zaväzujú sporné ustanovenie nahradiť ustanovením, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.5. Jednotlivé kúpne zmluvy sú archivované predávajúcim v elektronickej podobe a nie sú prístupné tretím osobám.

     

12.6. Kontaktné údaje predávajúceho: Adresa pre doručovanie 

Möbelix SK, s.r.o. so sídlom: Rožňavská 32, 821 04 Bratislava

Adresa elektronickej pošty: info@moebelix.sk 

Otázky k on-line objednávkám: shop@moebelix.sk  

Telefon: 02 322 12 634

 

Möbelix SK s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 35903414, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 33432/B


Všeobecné obchodné podmienky pre Kartu výhod:


1. Úvodné ustanovenia


1.1.Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky vystavenia a spôsob používania Karty výhod spoločnosti Möbelix SK s.r.o., so sídlom Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 35903414, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 33432/B (ďalej aj „Möbelix“) pri realizácii nákupov v obchodnej sieti Möbelix. Karta výhod (ďalej aj „Karta“) je použiteľná podľa týchto VOP v sieti všetkých predajní spoločnosti Möbelix na území celej SR.


2. Vydanie Karty


2.1. Kartu poskytne Möbelix na základe požiadania zákazníka v niektorej zo svojich predajní, na základe žiadosti o vystavenie tejto Karty na predtlačenom formulári, alebo bude zákazníkovi zaslaná poštou v prípade registrácie cez internetovú stránku www.mobelix.sk. Žiadosť podaná v predajni musí byť riadne vyplnená a podpísaná a podaná v niektorej z predajní spoločnosti Möbelix. Kartu vystaví a bude spravovať Möbelix. Kartu vydáva držiteľovi vždy príslušná obchodná prevádzka Möbelix, resp. bude zaslaná poštou na zákazníkom uvedenú adresu.

2.2. Žiadateľom môže byť fyzická aj právnická osoba. Žiadateľom – fyzickou osobou môže byť iba osoba staršia ako 18 rokov a plne spôsobilá na právne úkony. Žiadateľom môže byť aj fyzická osoba – podnikateľ, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť na základe platného povolenia na výkon činnosti (živnostenský list, licencia, koncesia a pod.).

2.3. Möbelix má právo žiadosť o vystavenie Karty odmietnuť, pričom k jej odmietnutiu nesmie dôjsť z diskriminačných dôvodov. Möbelix je oprávnený odmietnuť vystavenie Karty aj v prípade, ak držiteľovi Karty bola v minulosti takáto Karta vystavená a z dôvodu porušenia podmienok jej používanie zo strany Möbelix obmedzené alebo zakázané, alebo Karta zrušená.

2.4. Držiteľom Karty sa rozumie osoba, ktorej meno a priezvisko, resp. obchodné meno je uvedené v žiadosti o jej vystavenie (ďalej iba „Držiteľ Karty“).


3. Poskytovanie výhod


3.1. Za každých 10,- Eur nákupnej hodnoty pripíše Möbelix Držiteľovi Karty 1 bonusový bod. Zúčtovacím obdobím je aktuálny kalendárny rok (1.1.-31.12.), pričom Držiteľovi karty bude informácia o zúčtovaní zaslaná najneskôr do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka. V prípade založenia Karty v priebehu daného kalendárneho roku začína zúčtovacie obdobie plynúť dňom založenia Karty a končí 31.12. daného kalendárneho roku. Zákazníci, ktorí v zúčtovacom období dosiahnu minimálnu hranicu 50 bodov, budú odmenení nasledovne:

1) počet bodov k 31.12. 50 až 99 – zákazník dostane poukážku na nákup tovaru v hodnote 10

Eur,

2) počet bodov k 31.12. 100 až 199 – zákazník dostane poukážku na nákup tovaru v hodnote

20 Eur,

3) počet bodov k 31.12. 200 a viac – zákazník dostane poukážku na nákup tovaru v hodnote

50 Eur.


Möbelix SK s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 35903414, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 33432/B


Platnosť poukážok je limitovaná a je uvedená na poukážkach. Hodnota uvedená na poukážkach sa nevypláca v hotovosti. Za nevyčerpanú hodnotu poukážky nebudú vrátené peniaze a jej nevyčerpaná hodnota sa neprevádza do ďalšieho obdobia. Pri uplatnení poukážok je zákazník povinný predložiť aj Kartu, ku ktorej sa poukážka vzťahuje Detailný rozpis bodov nezasiela Möbelix ako súčasť zúčtovania, ale je možné ho zaslať Držiteľovi karty na základe písomnej žiadosti. Počet bodov sa vždy počíta za aktuálny kalendárny rok, nie kumuláciou predchádzajúcich kalendárnych rokov. Möbelix má právo v prípade podozrenia zo zneužitia Karty žiadať od Držiteľa Karty, aby predložil doklady o realizovaných nákupoch. Preplatenie bonusových bodov do peňažnej formy je vylúčené.

3.2. Nárok na poskytnutie výhody uplatňuje Držiteľ Karty, pričom je povinný Kartu predložiť. Möbelix môže poskytované výhody kedykoľvek meniť, obmedziť, nahradiť inými, alebo úplne zrušiť. Držiteľ Karty bude o takýchto zmenách informovaný oznámením zverejneným na internetovej stránke Möbelix a v predajniach Möbelix.

3.3 Pre započítanie nákupu na Kartu musí byť Karta predložená pri pokladni pred začatím pokladničnej operácie (pred nablokovaním tovaru). Zamestnanci predajne nie sú povinní upozorniť Držiteľa Karty, aby predložil Kartu pred nablokovaním tovaru. V priebehu pokladničnej operácie, ani po jej ukončení nie je možné dodatočne priznať hodnotu takto uskutočneného nákupu v prospech Karty.

3.4. Použitie Karty zároveň s inými kartami pre kumuláciu bonusov, zliav alebo akýchkoľvek iných poskytovaných výhod vzťahujúcich sa k použitiu týchto kariet je vylúčené.


4. Ďalšie ustanovenia


4.1.Karta je neprenosná a je majetkom Möbelix, ktorý môže kedykoľvek požadovať jej vrátenie späť. Möbelix má právo kedykoľvek zrušiť platnosť Karty, najmä v prípadoch dôvodného podozrenia z falšovania údajov, manipulácie s evidenciou nákupov alebo porušenie podmienok čerpania výhod vyplývajúcich z Karty, alebo v prípade jej nahradenia iným vernostným programom alebo v prípade zrušenia vernostného programu bez náhrady.

4.2. Stratu a krádež Karty je Držiteľ Karty povinný bezodkladne oznámiť v ktorejkoľvek predajni Möbelix na hlavných informáciách. Na základe žiadosti centrála Möbelix vystaví duplikát Karty, ktorý bude Držiteľovi Karty zaslaný poštou do 60 dní od podania žiadosti na poslednú známu adresu Držiteľa Karty.

4.3. Zmenu adresy, mena a priezviska a ďalších osobných údajov uvedených v žiadosti o vystavenie Karty je Držiteľ Karty povinný uskutočniť v ktorejkoľvek predajni Möbelix na hlavných informáciách, na iným spôsobom oznámenú zmenu údajov nie je Möbelix povinný prihliadať a za platnú sa považuje posledná známa adresa Držiteľa Karty, uvedená v žiadosti o vydanie Karty. Zmenu Držiteľa Karty je možné vykonať na základe písomnej žiadosti, prílohou ktorej je písomný súhlas pôvodného Držiteľa Karty.

4.4. Držiteľ Karty môže zmluvný vzťah s Möbelix kedykoľvek ukončiť písomnou výpoveďou na predajni, kde bola karta založená. Držiteľ Karty je povinný Kartu pri podaní žiadosti o zrušenie Karty odovzdať. Na základe tejto žiadosti bude Karta zrušená do 60 dní odo dňa podania žiadosti. Prípadné nároky z Karty budú zúčtované ku dňu podania žiadosti o zrušenie Karty.

4.5. Möbelix si ponecháva právo na skvalitnenie alebo zmeny výhod, poskytovaných prostredníctvom Karty alebo s ňou spojených, rovnako ako možnosť dočasného prerušenia načítania bonusových bodov na Kartu v prípade okolností spočívajúcich vo vyššej moci alebo z technických dôvodov.


Möbelix SK s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 35903414, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 33432/B


5. Spracovanie osobných údajov


5.1. Na základe súhlasu s členstvom v spoločnosti Möbelix je obchodná spoločnosť Möbelix SK, s. r. o., so sídlom Rožňavská 32, Bratislava, PSČ 821 04, IČO: 35 903 414 (ďalej len „Möbelix“) v súlade s ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) oprávnená spracúvať osobné údaje člena karty výhod vernostného programu spoločnosti Möbelix uvedené na prihláške a údaje o jeho nákupných zvyklostiach počas celej doby trvania členstva vo vernostnom programe spoločnosti Möbelix.

5.2. Osobné údaje zákazníkov (žiadateľov o vydanie karty výhod) sú spracovávané v rozsahu uvedenom na prednej strane Karty výlučne za účelom poskytovania výhod pre držiteľov kariet spoločnosti Möbelix. V prípade, že má zákazník záujem o budúce zasielanie zvláštnych ponúk tovaru určeného pre rôzne vekové skupiny spotrebiteľov popr. o zasielanie narodeninových poukážok, môže v žiadosti o vydanie karty výhod uviesť tiež svoj dátum narodenia a mená a dátumy narodenia svojich detí.

Voliteľným bonusom člena vernostného programu spoločnosti Möbelix je možnosť získať novinky a obchodné ponuky zasielané e- mailom. Obchodná spoločnosť Möbelix bude členom vernostného programu zasielať novinky iba v prípade ak dá člen vernostného programu spoločnosti Möbelix dobrovoľný súhlas. V prípade ak si nebude člen vernostného programu spoločnosti Möbelix želať zasielanie noviniek týkajúcich sa vernostného programu, môže tento súhlas kedykoľvek odvolať.

5.3. Poskytnutie všetkých osobných údajov zákazníkom je dobrovoľné, poskytnuté osobné údaje budú spracované výlučne spoločnosťou Möbelix. Osobné údaje poskytnuté členom vernostného programu spoločnosti Möbelix budú poskytnuté iným prevádzkovateľom, tretím stranám a sprostredkovateľom výlučne v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, t.j. subjektom spolupracujúcim s obchodnou spoločnosťou Möbelix na vernostnom programe, ktorými sú spoločnosti patriace do koncernu Möbelix, reklamné agentúry, tlačiarenské spoločnosti, zasielateľské spoločnosti a pod., pričom môže dôjsť k cezhraničnému prenosu osobných údajov člena vernostného programu spoločnosti Möbelix v rámci Európskej únie. Aktuálny zoznam týchto subjektov je zverejnený na webových stránkach www.mobelix.skV prípade, ak dôjde k doplneniu alebo zmene zoznamu subjektov podľa predchádzajúcej vety tohto bodu, členovia vernostného programu spoločnosti Möbelix budú o tejto zmene bezodkladne informovaní na webových stránkach obchodnej spoločnosti Möbelix kde bude vždy uverejnený aktuálny zoznam subjektov.

5.4. Členstvo vo vernostnom programe spoločnosti Möbelix zanikne ak člen nebude tri roky aktívne využívať členskú kartu. Ochrana osobných údajov člena vernostného programu spoločnosti Möbelix sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva člena vernostného programu spoločnosti Möbelix ako dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov upravuje najmä § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Člen vernostného programu spoločnosti Möbelix ako dotknutá osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od obchodnej spoločnosti Möbelix ako prevádzkovateľa informácie o tom či spracúva jej osobné údaje v informačnom systéme vernostného programu spoločnosti Möbelix, o zdroji z ktorého získal jej osobné údaje, zoznam spracúvaných osobných údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov vedených v informačnom systéme vernostného programu spoločnosti Möbelix, likvidáciu osobných údajov ak účel spracúvania skončil, blokovanie jej osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1. Osobné údaje, ktoré člen vernostného programu spoločnosti Möbelix poskytne musia byť pravdivé, za ich nepravdivosť zodpovedá člen vernostného programu spoločnosti Möbelix. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je člen vernostného


Möbelix SK s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 35903414, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 33432/B


programu spoločnosti Möbelix povinný o ich zmene bezodkladne informovať obchodnú spoločnosť Möbelix.

5.5.Zákazník svojim podpisom na žiadosti o vydanie karty výhod vyhlasuje, že vyššie uvedeným informáciám porozumel a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v žiadosti o vydanie Karty vyššie uvedeným spôsobom. Zároveň vyhlasuje, že bol poučený o existencií práv dotknutej osoby v súlade s platnou právnou úpravou.


6. Záverečné ustanovenia


6.1. Žiadateľ svojím podpisom na žiadosti o vydanie Karty uznáva platnosť týchto VOP. VOP sú umiestnené v predajniach Möbelix.

6.2. Möbelix má právo VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť, prípadne úplne nahradiť novými. Vzťah medzi Möbelix a Držiteľom Karty sa riadi vždy aktuálnym znením VOP, ktoré je uverejnené v každej predajni Möbelix.

6.3. Zmeny a doplnky týchto VOP Möbelix vždy zverejní v sieti všetkých Möbelix predajní na území celej SR a ich písomný text bude voľne dostupný na hlavných informáciách v predajniach Möbelix.

6.4. Prípady a situácie neupravené týmito VOP sa riadia platnými právnymi predpismi.

6.5. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 15.01.2016.


 

Aktuálny zoznam subjektov - sprostredkovateľov podľa bodu 5.3  je nasledovný:

- XXXLutz KG centrála , Römerstraße 39, 4600 Wels, RakúskoUID ATU65296645

- Sattler & Eichinger Marketing- und Kommunikationsberatung GmbH, Kolingasse 11/11

  1090 Wien, Rakúsko, UID ATU62226736 

- Cromwell a. s., Lamačská 22, 841 03 Bratislava 42, IČO: 31 353 746

- MEILLERGHP GmbH, Gutenbergstr. 1–5, 92421 Schwandorf,

Nemecko, USt.-Idnr: DE811118483

- kbprintcom.at Druck + Kommunikation GmbH, Gutenbergstraße 2, 4840 Vöcklabruck, Rakúsko, UID: ATU24826703

 

Zoznam subjektov – tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje na základe právnych predpisov, najmä:

a/ súdy – orgány činné v trestnom konaní

b/ Služba kriminálnej polície

c/ Služba finančnej polície PZ

d/ Kriminálny úrad finančnej správy

e/ daňové orgány

f/ Policajný zbor SR

g/ Úrad na ochranu osobných údajov

h/ Slovenská obchodná inšpekcia


 

Ochrana osobných údajov

 

Vážení zákazníci, na tejto stránke nájdete bližšie informácie o používaní Vašich osobných údajov firmou Möbelix. Máte právo prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo na ich opravu, likvidáciu a ďalšie práva vyplývajúce z ustanovenia § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Spracovanie sa môže uskutočniť manuálne alebo automatizovane, a to i prostredníctvom sprostredkovateľov a tretích osôb, aj mimo územia Slovenskej republiky v inom členskom štáte EÚ.

 

Jednotlivé účely použitia Vašich osobných údajov nájdete nižšie:

NEWSLETTER

Kuchynský online 3D plánovač

KARTA VÝHOD

Nákup v E-shope

Kontaktný formulár

Právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov

Webové stránky Möbelix a použitie Cookies

Používanie služby Google Analytics

 

NEWSLETTER

Zákazník svojím podpisom (resp. prihlásením sa k odberu Newslettra) dobrovoľne súhlasí s tým, aby spoločnosť Möbelix SK, s. r.o., so sídlom Rožňavská 32, Bratislava, PSČ 821 04, IČO: 35 903 414 , spracúvala jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, email za účelom oslovovania o nových produktoch a prebiehajúcich akciách. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje na dobu 3 rokov. Zákazník má právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Vaše údaje budú poskytované tretím stranám a sprostredkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, t.j. subjektom spolupracujúcim so spoločnosťou Möbelix, pričom môže dôjsť k cezhraničnému prenosu vašich osobných údajov v rámci Euróskej únie. 

 

Aktuálny zoznam týchto subjektov - sprostredkovateľov je nasledovný:

- XXXLutz KG centrála , Römerstraße 39, 4600 Wels, Rakúsko, UID ATU65296645

- Sattler & Eichinger Marketing- und Kommunikationsberatung GmbH, Kolingasse 11/11,  1090 

Wien, Rakúsko, UID ATU62226736

- emarsys eMarketing Systems AG, Seidengasse 9, A-1070 Wien, Rakúsko, ATU 50359801

Zoznam subjektov – tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje na základe právnych predpisov, najmä:

a/ súdy – orgány činné v trestnom konaní

b/ Služba kriminálnej polície

c/ Služba finančnej polície PZ

d/ Kriminálny úrad finančnej správy

e/ daňové orgány

f/ Policajný zbor SR

g/ Úrad na ochranu osobných údajov

h/ Slovenská obchodná inšpekcia

 

Kuchynský online 3D plánovač

Zákazník odoslaním internetového formulára dobrovoľne súhlasí s tým, aby spoločnosť Möbelix SK, s. r.o., so sídlom Rožňavská 32, Bratislava, PSČ 821 04, IČO: 35 903 414 , spracúvala jeho osobné údaje v rozsahu elektronického formulára  za účelom vypracovania 3D grafického návrhu kuchyne.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje na dobu 3 rokov. Zákazník má právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vaše údaje budú poskytované tretím stranám a sprostredkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, t.j. subjektom spolupracujúcim so spoločnosťou Möbelix, pričom môže dôjsť k cezhraničnému prenosu vašich osobných údajov v rámci Euróskej únie. 

 

Aktuálny zoznam týchto subjektov - sprostredkovateľov je nasledovný:

- XXXLutz KG centrála , Römerstraße 39, 4600 Wels, Rakúsko, UID ATU65296645

- GO-2B GmbH, Carl–Bertelsmann-Straße 103, Sitz: D-33332 Gütersloh, 

Nemecko, DE191780256

 

Zoznam subjektov – tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje na základe právnych predpisov, najmä:

a/ súdy – orgány činné v trestnom konaní

b/ Služba kriminálnej polície

c/ Služba finančnej polície PZ

d/ Kriminálny úrad finančnej správy

e/ daňové orgány

f/ Policajný zbor SR

g/ Úrad na ochranu osobných údajov

h/ Slovenská obchodná inšpekcia

 

KARTA VÝHOD

Časť 5 Všeobecných obchodných podmienok pre Kartu výhod 

Spracovanie osobných údajov 

5.1. Na základe súhlasu s členstvom v spoločnosti Möbelix je obchodná spoločnosť Möbelix SK, s. r. o., so sídlom Rožňavská 32, Bratislava, PSČ 821 04, IČO: 35 903 414 (ďalej len „Möbelix“) v súlade s ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) oprávnená spracúvať osobné údaje člena karty výhod vernostného programu spoločnosti Möbelix uvedené na prihláške a údaje o jeho nákupných zvyklostiach počas celej doby trvania členstva vo vernostnom programe spoločnosti Möbelix.

5.2. Osobné údaje zákazníkov (žiadateľov o vydanie karty výhod) sú spracovávané v rozsahu uvedenom na prednej strane karty výlučne za účelom poskytovania výhod pre držiteľov kariet spoločnosti Möbelix. V prípade, že má zákazník záujem o budúce zasielanie zvláštnych ponúk tovaru určeného pre rôzne vekové skupiny spotrebiteľov popr. o zasielanie narodeninových poukážok, môže v žiadosti o vydanie karty výhod uviesť tiež svoj dátum narodenia a mená a dátumy narodenia svojich detí. 

Voliteľným bonusom člena vernostného programu spoločnosti Möbelix je možnosť získať novinky a obchodné ponuky zasielané e- mailom. Obchodná spoločnosť Möbelix bude členom vernostného programu zasielať novinky iba v prípade ak  dá člen vernostného programu spoločnosti Möbelix dobrovoľný súhlas. V prípade ak si nebude člen vernostného programu spoločnosti Möbelix želať zasielanie noviniek týkajúcich sa vernostného programu, môže tento súhlas kedykoľvek odvolať.

5.3. Poskytnutie všetkých osobných údajov zákazníkom je dobrovoľné, poskytnuté osobné údaje budú spracované výlučne spoločnosťou Möbelix.  Osobné údaje poskytnuté členom vernostného programu spoločnosti Möbelix budú poskytnuté iným prevádzkovateľom, tretím stranám a sprostredkovateľom výlučne v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, t.j. subjektom spolupracujúcim s obchodnou spoločnosťou Möbelix na vernostnom programe, ktorými sú spoločnosti patriace do koncernu Möbelix, reklamné agentúry, tlačiarenské spoločnosti, zasielateľské spoločnosti a pod., pričom môže dôjsť k cezhraničnému prenosu osobných údajov člena vernostného programu spoločnosti Möbelix v rámci Európskej únie. Aktuálny zoznam týchto subjektov je zverejnený na webových stránkach www.mobelix.sk. V prípade, ak dôjde k doplneniu alebo zmene zoznamu subjektov podľa predchádzajúcej vety tohto bodu, členovia vernostného programu spoločnosti Möbelix budú o tejto zmene bezodkladne informovaní na webových stránkach obchodnej spoločnosti Möbelix kde bude vždy uverejnený aktuálny zoznam subjektov. 

5.4. Členstvo vo vernostnom programe spoločnosti Möbelix zanikne ak člen nebude tri roky aktívne využívať členskú kartu. Ochrana  osobných údajov člena vernostného programu spoločnosti Möbelix sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva člena vernostného programu spoločnosti Möbelix ako dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov upravuje najmä § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Člen vernostného programu spoločnosti Möbelix ako dotknutá osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od obchodnej spoločnosti Möbelix ako prevádzkovateľa informácie o tom či spracúva jej osobné údaje v informačnom systéme vernostného programu spoločnosti Möbelix, o zdroji z ktorého získal jej osobné údaje, zoznam spracúvaných osobných údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov vedených v informačnom systéme vernostného programu spoločnosti Möbelix, likvidáciu osobných údajov ak účel spracúvania skončil, blokovanie jej osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1. Osobné údaje, ktoré člen vernostného programu spoločnosti Möbelix poskytne musia byť pravdivé, za ich nepravdivosť zodpovedá člen vernostného programu spoločnosti Möbelix. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je člen vernostného programu spoločnosti Möbelix povinný o ich zmene bezodkladne informovať obchodnú spoločnosť Möbelix. 

5.5.Zákazník svojim podpisom na žiadosti o vydanie karty výhod vyhlasuje, že vyššie uvedeným informáciám porozumel a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v žiadosti o vydanie karty výhod vyššie uvedeným spôsobom. Zároveň vyhlasuje, že bol poučený o existencií práv dotknutej osoby v súlade s platnou právnou úpravou.

 

Aktuálny zoznam subjektov - sprostredkovateľov podľa bodu 5.3  je nasledovný:

- XXXLutz KG centrála , Römerstraße 39, 4600 Wels, RakúskoUID ATU65296645

- Sattler & Eichinger Marketing- und Kommunikationsberatung GmbH, Kolingasse 11/11

  1090 Wien, Rakúsko, UID ATU62226736 

- Cromwell a. s., Lamačská 22, 841 03 Bratislava 42, IČO: 31 353 746

- MEILLERGHP GmbH, Gutenbergstr. 1–5, 92421 Schwandorf, 

Nemecko, USt.-Idnr: DE811118483

- kbprintcom.at Druck + Kommunikation GmbH, Gutenbergstraße 2, 4840 Vöcklabruck, Rakúsko, UID: ATU24826703

 

Zoznam subjektov – tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje na základe právnych predpisov, najmä:

a/ súdy – orgány činné v trestnom konaní

b/ Služba kriminálnej polície

c/ Služba finančnej polície PZ

d/ Kriminálny úrad finančnej správy

e/ daňové orgány

f/ Policajný zbor SR

g/ Úrad na ochranu osobných údajov

h/ Slovenská obchodná inšpekcia

 

Nákup v E-shope

Čast 10. Všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu www.moebelix.sk

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ

1. Osobné údaje kupujúceho sú spracúvané na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, príp. IČO, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

 

2. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, v svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

 

3. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len predávajúcim alebo ním určeným sprostredkovateľom. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov sa nachádza na www.moebelix.sk. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa).

 

4. Osobné údaje  bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

5. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.

 

6. V prípade, ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, popr. odstránenie závadného stavu.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov má kupujúci právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ňom predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona.

 

Vaše údaje budú poskytované tretím stranám a sprostredkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, t.j. subjektom spolupracujúcim so spoločnosťou Möbelix, pričom môže dôjsť k cezhraničnému prenosu vašich osobných údajov v rámci Euróskej únie. 

 

Aktuálny zoznam týchto subjektov - sprostredkovateľov je nasledovný:

- XXXLutz KG centrála , Römerstraße 39, 4600 Wels, Rakúsko, UID ATU65296645

- Toptrans, a.s. Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 36 703 923

- NETCONOMY Software & Consulting GmbH, Hilmgasse 4, A-8010 Graz, 

Rakúsko, ATU64330619

 

Zoznam subjektov – tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje na základe právnych predpisov, najmä:

a/ súdy – orgány činné v trestnom konaní

b/ Služba kriminálnej polície

c/ Služba finančnej polície PZ

d/ Kriminálny úrad finančnej správy

e/ daňové orgány

f/ Policajný zbor SR

g/ Úrad na ochranu osobných údajov

h/ Slovenská obchodná inšpekcia

 

Kontaktný formulár

Zákazník svojím vyplnením kontaktného formulára dobrovoľne súhlasí s tým, aby spoločnosť Möbelix SK, s. r.o., so sídlom Rožňavská 32, Bratislava, PSČ 821 04, IČO: 35 903 414 , spracúvala jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, email, telefón za účelom spravovania zákazníckych podnetov, sťažností a otázok. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje na dobu 3 rokov. Zákazník má právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Vaše údaje budú poskytované tretím stranám a sprostredkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, t.j. subjektom spolupracujúcim so spoločnosťou Möbelix, pričom môže dôjsť k cezhraničnému prenosu vašich osobných údajov v rámci Euróskej únie. 

 

Aktuálny zoznam týchto subjektov - sprostredkovateľov je nasledovný:

- XXXLutz KG centrála , Römerstraße 39, 4600 Wels, Rakúsko, UID ATU65296645

 

Zoznam subjektov – tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje na základe právnych predpisov, najmä:

a/ súdy – orgány činné v trestnom konaní

b/ Služba kriminálnej polície

c/ Služba finančnej polície PZ

d/ Kriminálny úrad finančnej správy

e/ daňové orgány

f/ Policajný zbor SR

g/ Úrad na ochranu osobných údajov

h/ Slovenská obchodná inšpekcia

 

Právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov

§ 28 ods. 1 – Práva dotknutej osoby

(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať 

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, 

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, 

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, 

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, 

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

Webové stránky Möbelix a použitie Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré umožňujú znovurozpoznanie používateľa. Tieto cookies si pamätajú Vaše rozhodnutia, ktoré na stránke robíte (napr. zapamätajú si Váš preferovaný obchod). Tieto súbory cookies si môžu tiež zapamätať zmeny, ktoré ste urobili napr. vo veľkosti alebo type písma. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zhromažďujú, sú anonymizované a nemôžu sledovať Vaše aktivity prehľadávania na iných webových stránkach. Avšak, žiadne osobné údaje, ako je vaše meno alebo adresa nezhromažďujú. Na základe týchto informácií nemôžete byť osobne identifikovaný. Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, že súbory cookies odmietnete alebo ich vymažete. Avšak radi by sme poukázali na to, že bez cookies sú niektoré funkcie webových stránok obmedzené, alebo dokonca nepoužiteľné!

 

Používanie služby Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, Web Analytics službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. ("Google"). Google Analytics používa súbory "cookies". Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú odovzdané na server Google v USA a tam uložené. Google bude užívať tieto informácie na vyhodnocovanie vášho používania webových stránok, vytváranie správ o aktivite, určených pre prevádzkovateľov webových stránok a pre poskytovanie ďalších činností na stránke a používania internetu. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracovávajú tieto informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré Google má. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google vyššie popísaným spôsobom a na vyššie uvedené účely.