SK 30jahre akcia SK

​​o 30 cien v hodnote 15.000,-

 

Každých 10 dní losujeme (25.2.-25.5.)

​z uskutočnených a zaregistrovaných nákupov

poukážku v hodnote 500,-, 300,- a 150,- €

až do 27.5.2019, kedy vylosujeme 3 hlavné ceny:

 

1. cena: poukážka v hodnote 3.000,-

2. cena: poukážka v hodnote 2.000,-

3. cena: poukážka v hodnote 1.500,-

 


V prípade, že sa Vám nižšie uvedený dotazník pre registráciu do Súťaže MÖBELIX nezobrazuje správne,

môžte sa zaregistrovať TU: https://www.survio.com/survey/d/B6S8T4U7Q6E8S1G4P.


 

 


kde najdem kody na uplatnenie do Sutaze Moebelix

Sledujte túto súťaž aj na Facebooku ►


Losovanie výhercov a výsledky:

1. kolo súťaže (25.02. - 06.03.2019) - losovanie 07.03.2019

1. Jaroslav K., Banská Bystrica, 500 €

2. Peter B., Prešov, 300 €

3. Ľuban O., Prešov, 150 €

2. kolo súťaže (07.03. - 16.03.2019) - losovanie 18.03.2019

1. Rastislav K., Nitra, 500 €

2. Dorota S., Nitra, 300 €

3. Tatiana M., Banská Bystrica, 150 €

3. kolo súťaže (17.03. - 26.03.2019) - losovanie 27.03.2019

1. Veronika D., Banská Bystrica, 500 €

2. Jana P., Banská Bystrica, 300 €

3. Maroš B., Banská Bystrica, 150 €

4. kolo súťaže (27.03. - 05.04.2019) - losovanie 08.04.2019

1. Denisa S., Banská Bystrica, 500 €

2. Antónia O., Prešov, 300 €

3. Magdaléna K., Nitra, 150 €

5. kolo súťaže (06.04. - 15.04.2019) - losovanie 16.04.2019

1. Iveta S., Prešov, 500 €

2. Ivana B., Prešov, 300 €

3. Žofia K., Banská Bystrica, 150 €

6. kolo súťaže (16.04. - 25.04.2019) - losovanie 26.04.2019

1. Gabriela P., Banská Bystrica, 500 €

2. Ivan D., Trenčín, 300 €

3. Marian V., Prešov, 150 €

7. kolo súťaže (26.04. - 05.05.2019) - losovanie 06.05.2019

1. Miriama Š., Banská Bystrica, 500 €

2. Ľuboš B., Nitra, 300 €

3. Lenka Š., Senica, 150 €

8. kolo súťaže (06.05. - 15.05.2019) - losovanie 16.05.2019

1. Serafina Š., Košice, 500 €

2. Michal H., Banská Bystrica, 300 €

3. Albín K., e-shop, 150 €

9. kolo súťaže (16.05. - 25.05.2019) - losovanie 27.05.2019

1. Barbora M., Senica, 500 €

2. Miriam B., Senica, 300 €

3. Miroslav R., Banská Bystrica, 150 €

HLAVNÉ CENY (25.02. - 25.05.2019) - losovanie 27.05.2019

1. Gabriela B., Banská Bystrica, 3 000 €

2. Vladimíra Š., Banská Bystrica, 2 000 €

3. Monika S., Košice, 1 500 €

 


 

Pravidlá súťaže

„30 rokov Möbelix“ 

25.02.2019-25.5.2019

 

  1. Organizátor súťaže a partner súťaže:

 

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je:

Möbelix SK, s.r.o.

so sídlom Rožňavská 32, 821 04 Bratislava 

IČO: 359 034 14

IČ DPH: SK2021893797

zapísaný v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo 33432//B

(ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Möbelix“).

 

Spoločnosť Möbelix je obchodná spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky prevádzkuje sieť maloobchodných predajní Möbelix a e-shop www.moebelix.sk (ďalej len „predajne Möbelix“).

 

 

  1. Termín konania súťaže:

 

Súťaž s názvom „30 rokov Möbelix “ (ďalej len „súťaž“) prebieha od 25.02.2019 (00:00:00) do 25.05.2019 (23:59:59) (ďalej len „čas konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

 

  1. Výhry v súťaži:

 

Výhry v jednotlivých súťažných kolách:

 

9x poukážka v hodnote 500,-Eur na nákup v kamennej predajni Möbelix

9x poukážka v hodnote 300,-Eur nákup v kamennej predajni Möbelix

9x poukážka v hodnote 150,-Eur nákup v kamennej predajni Möbelix

 

HLAVNÉ VÝHRY:

 

1x poukážka v hodnote 3.000,- Eur na nákup v kamennej predajni Möbelix

1x poukážka v hodnote 2.000,- Eur na nákup v kamennej predajni Möbelix

1x poukážka v hodnote 1.500,- Eur na nákup v kamennej predajni Möbelix

(ďalej jednotlivo len „ poukážky“)

 

  1. Podmienky účasti v súťaži:

 

Účasť v súťaži je možná za predpokladu splnenia podmienok súťaže uvedených v týchto pravidlách súťaže.

 

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony (osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá v čase konania súťaže zrealizuje v predajni alebo e-shope Möbelix nákup za minimálne 40,- Eur hodnoty nákupu vrátane DPH a súčasne doklad o kúpe zaregistruje na webovej stránke usporiadateľa www.moebelix.sk/c/sutaz pre dané súťažné kolo. 

 

Súťaže sa môžu zúčastniť aj zákazníci, ktorí si v čase konania súťaže záväzne objednajú v kamennej predajni, alebo e – shope tovar v hodnote minimálne 40,- Eur a súčasne zaplatia zálohu minimálne 30% hodnoty nákupu. Pre účel registrácie nákupu títo zákazníci uvedú číslo kúpnej zmluvy.

Platnou registráciou sa rozumie pravdivé uvedenie všetkých požadovaných údajov, vrátane osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, ako aj uvedenie 4-miestneho čísla pokladničného dokladu alebo 6-miestneho čísla kúpnej zmluvy, názov mesta, v ktorom bol nákup realizovaný a  súhlas s pravidlami tejto súťaže a so spracovaním osobných údajov pre účely súťaže (ďalej len„registrácia“). Usporiadateľ má právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých údajov v registrácii a vylúčiť zo súťaže toho účastníka, u ktorého vznikne podozrenie z neoprávnenej manipulácie s dokladom osvedčujúcim realizáciu nákupu, z uvádzania nepravdivých alebo neúplných údajov, alebo aj toho výhercu, ktorý v prípade výhry nebude môcť alebo vedieť predložiť dôkaz o uskutočnenom nákupe, ktorý bol zaregistrovaný a stal sa výherným. Zo súťaže sú tiež vylúčené tie nákupy, ktoré budú počas trvania súťaže zrušené z dôvodu odstúpenia od kúpnej zmluvy. Rovnako sú zo súťaže vylúčené tie nákupy, kde účastník súťaže v čase odovzdania výhry nebude mať uhradenú plnú kúpnu cenu za tovar, realizovaný prostredníctvom objednávky v predajni alebo na e-shope, ale nebude vedieť túto úhradu preukázať. Registrácia súťažiaceho musí byť platná v čase, keď sa stane výhercom.

Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť aj opakovane, avšak vždy s novým nákupom, novým číslom pokladničného dokladu alebo číslom kúpnej zmluvy a zároveňza splnenia podmienky realizácie a registrácie nákupuv prebiehajúcom súťažnom kole.

 

Každý súťažiaci sa môže stať výhercom výhry opakovane v rámci celej súťaže, to znamená, že súťažiaci môže vyhrať poukážku v hodnote 500,- Eur, 300,- Eur, 150,- Eur a zároveň jednu z troch hlavných výhier. Prijatie ponuky na odber newslettera spoločnosti Möbelixv rámci registračného formulára nie je povinné a prijatie ani odmietnutie tejto ponuky nevedie k zvýhodneniu ani k znevýhodneniu súťažiaceho pri určovanívýhercu.

 

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobeneodovzdá. Ak je výhercom fyzická osoba, ktorá nie je plne spôsobilá na právne úkony, po oboznámení s výhrou na požiadanie poskytne usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok navýhru.

 

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenci a manžel. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takému výhercovineodovzdá.

 

 

  1. Súťažné kolá:

 

Súťaž bude rozdelená do deviatich súťažných kôl, ktoré prebehnú v nasledovných termínoch:

 

Súťažné kolo

Termín konania kola

Žrebovanie výhercov

od

do

1

25.02.2019 (00:00:00)

6.3.2019 (23:59:59)

07.03.19

2

07.03.2019 (00:00:00)

16.03.2019 (23:59:59)

18.03.19

3

17.03.2019 (00:00:00)

26.03.2019 (23:59:59)

27.03.19

4

27.03.2019 (00:00:00)

05.04.2019 (23:59:59)

08.04.19

5

06.04.2019 (00:00:00)

15.04.2019 (23:59:59)

16.04.19

6

16.04.2019 (00:00:00)

25.04.2019 (23:59:59)

26.04.19

7

26.04.2019 (00:00:00)

05.05.2019 (23:59:59)

06.05.19

8

06.05.2019 (00:00:00)

15.05.2019 (23:59:59)

16.05.19

9

16.05.2019 (00:00:00)

25.05.2019 (23:59:59)

27.05.19

 

Súťaž prebieha tak, že z nákupov realizovaných a registrovaných v danom súťažnom kole sú vyžrebovaní výhercovia 3 výhier a z registrovaných nákupov zo všetkých súťažných kôl napokon aj výhercovia Hlavných výhier. Do žrebovaní jednotlivých súťažných kôl budú zaradené len tie nákupy, ktoré boli realizované a zároveň zaregistrované počas aktuálneho prebiehajúceho súťažného kola. Do žrebovania o Hlavné výhry budú zaradené všetky nákupy z jednotlivých súťažných kôl za predpokladu splnenia podmienky účasti, t.j. platný nákup a registrácia v niektorom so súťažných kôl.

 

 

  1. Spôsob výberu výhercov:

 

V súťaži bude rozdelených celkovo 9 poukážok v hodnote 500,- Eur, 9 poukážok v hodnote 300,- Eur, 9 poukážok v hodnote 150,-Eur, 1 poukážka v hodnote 3.000,- Eur, 1 poukážka v hodnote 2.000,- Eur a 1 poukážka v hodnote 1.500 Eur. Zo všetkých platne zaregistrovaných unikátnych čísel pokladničných dokladov alebo čísel kúpnych zmlúv v rámci trvania súťažného kola bude v každom súťažnom kole vyžrebovaný výherca jednej poukážky v hodnote 500,- Eur, jednej poukážky v hodnote 300,- Eur a 1 poukážky v hodnote 150,- Eur. Výhercovia v príslušnom súťažnom kole budú vyžrebovaní náhodným výberom vždy po skončení daného súťažného kola. Do žrebovania v každom súťažnom kole budú zaradení len súťažiaci, ktorí splnia podmienky účasti v súťaži v zmysle bodu 4. týchto pravidiel. Žrebovanie výhercov prebehne po skončení každého jednotlivého súťažného kola s vopred stanoveným termínom žrebovania. 

Do žrebovania o Hlavné výhry budú zaradené všetky čísla pokladničných dokladov a čísla kúpnych zmlúv v rámci trvania všetkých súťažných kôl. Hlavné výhry budú vyžrebované náhodným výberom spolu v deň posledného žrebovania 9. kola, t.j. 27.5.2019.

 

  1. Kontaktovanie výhercov a distribúcia výhier:

 

Usporiadateľ informuje výhercu o výhre telefonicky alebo e-mailom do 3 dní od vyžrebovania poukážky v rámci jednotlivého súťažného kola. Usporiadateľ overí u výhercu číslo pokladničného dokladu alebo číslo kúpnej zmluvy, ktoré zadal pri registrácii. 

 

Odovzdanie výhier sa realizuje na základe dohody s výhercami po overení čísla pokladničného dokladu alebo číslo kúpnej zmluvy a potvrdenia o zaplatení celej kúpnej ceny v prípade tovaru na objednávku, alebo cez e-shop, najneskôr však do 30 dní odo dňa zistenia adresy pre doručenievýhry. Výhry sa spravidla odovzdávajú v mieste nákupu alebo v najbližšej kamennej predajni vzhľadom na bydlisko výhercu. Iné spôsoby odovzdania výhry sú možné len v prípade hodnoverného preukázania totožnosti výhercu a skutočností, ktoré si usporiadateľ pre odovzdaním výhry overuje. 

 

Na kontaktovanie výhercu bude použité telefónne číslo, resp. e-mailová adresa, ktoré súťažiaci zadal pri registrácii do súťaže. Za správnosť kontaktných údajov, prostredníctvom ktorých bude výherca informovaný o výhre, usporiadateľ nezodpovedá.

 

Pokiaľ sa usporiadateľovi nepodarí s výhercom spojiť ani pri jednom z troch pokusov v čase od 8:00 hod. do 16:30 hod., počas troch po sebe nasledujúcich pracovných dní, výherca stráca nárok navýhru.

 

V prípade, že sa zistí, že výherca nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel súťaže, prepadá výhra usporiadateľovi a usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu spôsobom uvedeným v bode 6. týchto pravidiel.

 

Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech usporiadateľa.

 

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu odovzdania výhry výhercovi.

 

Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch.

 

 

  1. Všeobecné podmienky:

 

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

 

Vyobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobevýhier.

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže.

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

 

Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek a bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.

 

Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

Pre výhercu vyplývajú zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Zákon o dani z príjmov“) daňové povinnosti. Vecná výhra, ktorej cena vrátane DPH presahuje 350 €, je zdaniteľným príjmom výhercu. Povinnosť podať daňové priznanie k zdaniteľnému príjmu vzniká výhercovi. Hodnota výhry je uvedená na poukážke, ktorá predstavuje výhru ako aj v potvrdení, ktoré spolu s výhrou odovzdá usporiadateľ výhercovi. Odovzdaním výhry a potvrdenia o výhre Möbelix ako usporiadateľ súťaže splní všetky svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Zákona o dani z príjmov v súvislosti s organizovaním a prevádzkovaním tejto súťaže ako aj s odovzdaním vecnej výhry. Vecná výhra podlieha povinnému odvodu na poistné zdravotného poistenia výhercu. 

 

  1. Ochrana osobných údajov:

 

Usporiadateľ súťaže spracúva osobné údaje účastníkov súťaže výlučne pre účely realizácie, vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhier v súťaži. Účastník súťaže berie na vedomie, že osobné údaje výhercov súťaže môžu byť zverejnené na stránke usporiadateľa súťaže v rozsahu meno, a priezvisko, obec. Osobné údaje sa nebudú používať pre reklamné alebo marketingové účely. 

Rozsah spracúvaných osobných údajov je meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa, číslo kúpnej zmluvy a trvalé bydlisko (u výhercov). Účastník súťaže registráciou na stránke usporiadateľa súťaže súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov na uvedené účely, najdlhšie na dobu 6 mesiacov od termínu posledného žrebovania výhier. Následne usporiadateľ súťaže osobné údaje účastníkov súťaže zlikviduje, prípadne bude v súlade s právnymi predpismi archivovať výlučne pre daňové a kontrolné účely zo strany štátnych orgánov, najviac však po dobu, ustanovenú právnymi predpismi. 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľný. Účastník súťaže má právo súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať a to písomným odvolaním, doručeným na adresu usporiadateľa súťaže, alebo emailom doručeným na marketing@moebelix.sk. Odvolaním súhlasu pred ukončením súťaže a pred odovzdaním výhry stráca účastník nárok na výhru v súťaži. 

Práva účastníka súťaže v súvislosti s ochranou osobných údajov sú uvedené na web stránke usporiadateľa súťaže, v sekcii Ochrana osobných údajov, časť „Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov“. 

 

  1. Záverečné ustanovenia:

 

Súťaž je spotrebiteľskou propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

 

Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na webovej stránke usporiadateľa www.moebelix.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe v jeho sídle.

 

Bratislave dňa 18.2.2019                                                                                                                      Möbelix SK, s.r.o.

 

 

 


Ochrana osobných údajov

 

 

Zákazník a užívateľ webovej stránky Möbelix SK je na účely Zákona o ochrane osobných údajov dotknutou osobou. Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je dobrovoľné.

 

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom znení môžete kedykoľvek písomne žiadať o:

 

•    prístup k svojim osobným údajom, t. j. žiadať o vydanie potvrdenia, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú a ak áno, na aký účel, aká kategória osobných údajov, akému príjemcovi sa poskytujú, na akú dobu sa uchovávajú, ak neboli získané od dotknutej osoby, z akého zdroja boli získané, existencii automatického individuálneho rozhodovania a zárukách, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny

 

•    opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov zákazníka

 

•    výmaz osobných údajov zákazníka, ak jeho osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa spracúvali, alebo právny základ pre ich spracúvanie neexistuje, ak zákazník namietal spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, pokiaľ zákon alebo iné právne predpisy neuložia inak. 

 

•    obmedzenie spracúvania, t.j. počas doby overovania ak zákazník namieta správnosť osobných údajov, alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a zákazník namieta vymazanie a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak nie sú potrebné na účel spracúvania a namieta spracúvanie osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody spracúvania prevažujú nad dôvodmi zákazníka 

 

•    namietať spracúvanie svojich osobných údajov pre účel priameho marketingu vrátane profilovania v súlade s § 27 Zákona o ochrane osobných údajov

 

•    prenosnosť osobných údajov, t.j. právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú zákazníka v určenom formáte a súčasne právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi , ak je to technicky možné a zákon takýto postup umožňuje.

 

•    poskytnutie súčinnosti pri uplatňovaní vyššie uvedených práv

 

•    poskytnutie informácií o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti zákazníka, alebo o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh na úrad

 

Spoločnosť Möbelix SK je povinná oznámiť zákazníkovi opravu jeho osobných údajov, výmaz alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov a pokiaľ o to zákazník požiada, aj o príjemcoch.

 

Súhlas, ktorý zákazník poskytol na spracúvanie jeho osobných údajov, zostáva platný až do doby, ktorá je uvedená v podmienkach súťaže, alebo do jeho písomného odvolania. Zákazník môže odvolať súhlas a žiadať, aby spoločnosť Möbelix SK prestala spracúvať jeho osobné údaje a to písomne alebo e-mailom. Po obdržaní písomnej žiadosti o zrušenie súhlasu zákazníka na spracúvanie osobných údajov, spoločnosť Möbelix SK bezodkladne žiadosť spracuje. Odvolaním súhlasu nie je dotknuté právo spoločnosti Möbelix SK na pokračovanie spracúvania osobných údajov, ak takéto spracúvanie nie je podmienené súhlasom alebo existuje na spracúvanie iný zákonný dôvod.

 

Zákazník je oprávnený podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa vzoru, ktorý úrad uverejňuje na svojom webovom sídle, ak sa domnieva, že je priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

 

Návrh na začatie konania (sťažnosť) musí obsahovať:

 

•    meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,

 

•    označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,

 

•    predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,

 

•    dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,

 

•    kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy Zákona o ochrane osobných údajov alebo Nariadenia, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

 

Ako zákazník môžete uplatňovať svoje práva na marketing@moebelix.sk. V prípade, že máte akékoľvek otázky vo vzťahu k Vašim osobným údajom, neváhajte nás kontaktovať.