Podmienky vrátenia tovaru

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátene záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 612 a násl. občianskeho zákonníka). Reklamáciu je možné podať písomne prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo osobne na ktorejkoľvek predajni spoločnosti Möbelix. Záručná doba je 24 mesiacov.

 

8.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s Kúpnou zmluvou, najmä, že je bez závad. Zhodou s Kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi realizovanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a odpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza, alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.


8.3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s Kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s Kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúcehoo Kúpnej zmluvy, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; v prípade, že nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s Kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s Kúpnou zmluvou sám spôsobil.


8.4. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď pri osobnom podaní, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba podľa druhu výrobku potrebná k posúdeniu vady. Pre práva a povinnosti zmluvných strán sa použijú ustanovenia § 19 zákona č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele v platném znění, příp. ustanovení § 625 občanského zákoníku. Pri tovare dodávanom zahraničnými dodaváteľmi je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá pre vybavenie reklamácie vrátane odstranenia závad lehota až 90 dní.


8.5. Vzhľadom k tomu, že tovar je predávaný na základe vzoriek alebo vyobrazenia v katalógu, nebudú pri výrobkoch z priemyslovo vyrábaných materiálov považované malé (minimálne) zmeny alebo odchýlky vo farbe, štruktúe, tónovaní, hrubosti, vzoru, prevedenia, gramáži, sile, pevnosti a i. oproti vzorke alebo vyobrazenia tovaru, (považované) za jeho vady a výrobok je v zhode s Kúpnou zmluvou. Za vady nebudú ďalej považované odchýlky alebo zmeny vo farbe, štruktúe, tónovaní, hrubosti, vzoru, prevedenia, gramáži, sile, pevnosti a i. ak sú väčšie ako minimálne alebo malé pri výrobkoch z prírodných materiálov (drevo, koža a i.), taktiež tovar je v zhode s Kúpnou zmluvou. Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenie vzniknutá živlom, v dôsledku bežného opotrebovania, závady spôsobené nesprávnym, nešetrným a nevhodným používaním tovaru, jeho nesprávnym alebo nevhodným umiestením, skladovaním alebo dopravou, závady alebo poškodenie vzniknuté neodbornou montážou, ako i iné poškodenia a závady z dôvodov na strane kupujúceho. Ďalej sa záruka nevzťahuje na čalúnené a textilné časti nábytku spôsobené nesprávnym čistením. Záruka sa rovnako nevzťahuje na poškodenie alebo závady spôsobené v dôsledku toho, že kupujúci nakladal s tovarom v rozpore s priloženým návodom.


8.6. Opravu závad tovaru uskutoční predávajúci u kupujúceho alnebo v priestoroch určených predávajúcim. Predávajúci má právo požadovať, aby kupujúci tovar odoslal na náklady a riziko predávajúceho alebo odovzdal tovar predávajúcim určenému dopravcovi. Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu uskutočniť opravu tovaru. Predávajúci môže od kupujúceho požadovať, aby menší reklamovaný tovar priniesol späť do určenej predajne predávajúceho, najbližšie v mieste dodania, spolu s kópiou dodacieho listu, platobným dokladom a záručným listom.


8.7. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s Kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). 8.8. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho písomne e-mailom, poštou alebo osobne do protokolu.