Ochrana údajov NL

Newsletter - ochrana osobných údajov

Spoločnosť Möbelix  SK, s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 35 903 414, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 33432/B spracúva v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov osobné údaje zákazníkov.

Zákazník zadaním emailovej adresy a potvrdením prihlásenia na odber newslettra súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa na marketingové účely, spočívajúce v zasielaní newslettra zákazníkom na uvedenú emailovú adresu.

Súhlas, ktorý zákazník udelil na spracúvanie jeho osobných údajov, zostáva platný až do momentu jeho odvolania, najviac však po dobu 3 rokov od prihlásenia na odber newslettru. Zákazník môže odvolať súhlas a žiadať, aby spoločnosť Möbelix SK prestala spracúvať jeho osobné údaje na tento účel a jeho osobné údaje vymazala a to písomne alebo e-mailom na marketing@moebelix.sk.

Z dôvodu skvalitnenia poskytovaných služieb môžu byť osobné údaje zákazníka poskytnuté niektorým z tretích strán, uvedeným na stránke www.moebelix.sk. V prípade využitia služieb tretej strany príjme spoločnosť Möbelix SK všetky potrebné opatrenia tak, aby takáto tretia strana poskytovala osobným údajom minimálne v rovnakej miere podmienky zabezpečenia, aké poskytuje spoločnosť Möbelix SK a v súlade so základnými právami dotknutých osôb.

Zákazník má právo v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom znení kedykoľvek písomne žiadať o:

  • prístup k svojim osobným údajom, t. j. žiadať o vydanie potvrdenia, či sa jeho osobné údaje spracúvajú a ak áno, na aký účel, aká kategória osobných údajov, akému príjemcovi sa poskytujú, na akú dobu sa uchovávajú, ak neboli získané od dotknutej osoby, z akého zdroja boli získané, existencii automatického individuálneho rozhodovania a zárukách, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny
  • opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov zákazníka
  • výmaz osobných údajov zákazníka, ak jeho osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa spracúvali, alebo právny základ pre ich spracúvanie neexistuje, ak zákazník namietal spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, pokiaľ zákon alebo iné právne predpisy neuložia inak. 
  • obmedzenie spracúvania, t.j. počas doby overovania ak zákazník namieta správnosť osobných údajov, alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a zákazník namieta vymazanie a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak nie sú potrebné na účel spracúvania a namieta spracúvanie osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody spracúvania prevažujú nad dôvodmi zákazníka 
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov pre účel priameho marketingu vrátane profilovania v súlade s § 27 Zákona o ochrane osobných údajov
  • prenosnosť osobných údajov, t.j. právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú zákazníka v určenom formáte a súčasne právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi , ak je to technicky možné a zákon takýto postup umožňuje.
  • poskytnutie súčinnosti pri uplatňovaní vyššie uvedených práv
  • poskytnutie informácií o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti zákazníka, alebo o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh na úrad

Spoločnosť Möbelix SK je povinná oznámiť zákazníkovi opravu jeho osobných údajov, výmaz alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov a pokiaľ o to zákazník požiada, aj o príjemcoch.

Zákazník je oprávnený podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa vzoru, ktorý úrad uverejní na svojej webovej stránke, ak sa domnieva, že je priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.